Studie potřeb obcí regionu NP České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí

Zahájení: Sobota, 1 Září, 2018
Ukončení: Úterý, 31 Březen, 2020

Národní park České Švýcarsko -  resp. jeho přírodní hodnota je díky kompaktní a omezené velikosti jeho rozlohy citlivá na antropogenní vlivy generované jednak místním osídlením (NP se rozkládá na katastrálním území 9 obcí) a zejména relativně vysokou návštěvností, která se do značné míry koncentruje co nejblíže přírodních turistických lákadel, které jsou shodou okolností v samém centru 1. zóny NP.
Současně neexistuje aktuální souhrnný podklad popisující současný stav na katastrálních územích obcí v oblasti ochrany ŽP , který by umožňoval efektivní diskusi o prioritách nových opatření na ochranu kvality přírodních zdrojů a o případných potřebných změnách v zaměření externích finančních zdrojů. Stejně tak neexistuje podklad, který by předjímal dopady budoucího vývoje v oblasti turistického ruchu a jeho vlivu na tuto citlivou oblast.
Projekt je financován z prostředků SFŽP, protože jeho výstup bude sloužit pro plánování a realizaci projektů obcí katastrálně zasahujících na území NP ČŠ, které jsou důležité z hlediska ochrany životního prostředí v regionu NPČŠ.

Cílem projektu je:
• Zmapovat potřeby regionu NPČŠ v oblasti ochrany ŽP
• Vytvořit regionální balíček prioritních opatření
• Navrhnout takové úpravy externích finančních zdrojů, které umožní prioritní opatření realizovat
Existující problémy z pohledu ochrany ŽP:
• Problémy související s narůstající návštěvností (nárůst individuální dopravy s ním spojené problémy s nelegálním parkováním, nedostatečná síť veřejné dopravy, nárůst množství odpadů)
• Nedostatky v oblasti čistění odpadních vod, které má za následek znečištění životního prostředí v NPČŠ
• Světelné znečištění v obcích negativně působící na chování nočních živočichů
• Zhoršená kvalita ovzduší (lokální topeniště – potřeba výměny starých kotlů)
• Zhoršená retenční schopnosti krajiny (potřeba obnovy mokřadů)
• Absence jednotného přístupu v oblasti územního plánování
• Šíření invazních druhů rostlin
Poslední revize stavu opatření na ochranu kvality ŽP byla provedena před 13 lety. Mezitím došlo ke změnám v návštěvnosti (viz tabulka níže), přičemž nebyl vyhodnocen dopad vývoje na ochranu přírody a krajiny a navržena opatření, která by s předstihem reagovala na možný další vývoj zatížení regionu.

Projekt bude realizován v obcích, jejichž katastrální území zasahují do NPČŠ:
Doubice
Hřensko
Chřibská
Janov
Jetřichovice
Krásná Lípa
Růžová
Srbská Kamenice
Staré Křečany

Na základě výběrového řízení Studii zpracovává firma:

Raddit consulting s.r.o., Fojtská 574, 739 24 Krmelín; IČ:278 11 221

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 438 000 Kč bez DPH.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Příloha: 

Kontaktní osoba

Ing. Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: