Organizace destinační agentury Českosaské Švýcarsko

Zahájení: Neděle, 1 Říjen, 2006
Ukončení: Čtvrtek, 31 Leden, 2008

 

                   

 

Organizace destinační agentury Českosaské Švýcarsko

Dárce:

Evropská unie - Společný regionální operační program,  v rámci Grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“

Partneři projektu:

Začátek projektu:   říjen 2006

Konec projektu:      leden 2008

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu „Organizace turistické destinace Českosaské Švýcarsko“ byla obnova a prohloubení pozitivního vnímání Ústeckého kraje jako turistického regionu. 

Specifickým cílem projektu bylo společným marketingem, realizací společných projektových záměrů, koordinováním turistické dopravní obslužnosti a tvorbou turistických produktů naplnit vizi regionu Českosaského Švýcarska jako atraktivní turistické destinace. 

Projekt byl tvořen těmito dvěma logickými částmi:

  • Zřízení regionální organizace destinačního managementu pro Českosaské Švýcarsko
  • Řízení cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku 

Výstupy projektu

Prvotním výstupem projektu bylo založení regionální organizace destinačního managementu (Poradní sbor pro cestovní ruch Českého Švýcarska), která pomohla naplnit vizi regionu Českosaského Švýcarska jako atraktivní turistické destinace. Organizace respektuje základní principy destinačního managementu: spolupracuje s klíčovými aktéry v regionu (obcemi, správci chráněných území i podnikateli), přijala odpovědnost za celkové zlepšení služeb pro turisty a zahrnula i komplexní řízení kvality produktů a služeb cestovního ruchu. Poradní sbor byl zřízen pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě bez vlastní speciální právní formy. Má vlastní stanovy a jednací řád. 

Forma a principy fungování organizace vycházejí z dohody se všemi klíčovými aktéry v regionu, jež byla písemně stvrzena podpisem zakládacího memoranda dne 25. dubna 2006. 

Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu. Mezi hlavní oblasti činnosti budou patřit:

• společný marketing, 

• koordinace turistické dopravní obslužnosti, 

• tvorba turistických produktů a 

• realizace společných projektových záměrů. 

Cílem organizace destinačního managementu je eliminovat živelný rozvoj cestovního ruchu a s tím spojená rizika v oblasti ochrany přírody a krajiny a také zajistit udržitelnou kvalitu a nabídku služeb cestovního ruchu. V budoucnu se předpokládá propojení s německými subjekty v saské části regionu a společné řízení turistických oblastí na obou stranách hranice.

Setkání aktérů cest. ruchu v rámci projektu:

25.04.2006 - 1. setkání aktérů destinačního managementu (bud. Poradní sbor)

01.09.2006 - 2. setkání Poradního sboru pro cestovní ruch Českého Švýcarska, schváleny stanovy a složení pracovních skupin

07.11.2006 - 1. setkání pracovní skupiny Produkty

28.11.2006 - 1. setkání pracovní skupiny Marketing

24.03.2007 - 3. setkání Poradního sboru

28.03.2007 - 2. setkání pracovní skupiny Marketing

03.04.2007 - 2. setkání pracovní skupiny Produkty

20.11.2007 - 4. setkání Poradního sboru

05.12.2007 - 3. setkání pracovní skupiny Marketing

05.06.2008 - 5. setkání Poradního sboru

09.06.2008 - 4. setkání pracovní skupiny Marketing

10.12.2008 - 5. setkání pracovní skupiny Marketing

26.02.2009 - 6. setkání Poradního sboru

Kontaktní osoba

Ing. David
Pastva