Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska

Zahájení: Sobota, 1 Říjen, 2005
Ukončení: Pátek, 1 Září, 2006

 

      

 

Dárce:

Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Transition Facility.

Cíl projektu

Záměrem projektu bylo zapojit se k implementaci acquis a aktivní účasti v ochraně životního prostředí ve zvláště chráněných územích, zařazených do soustavy lokalit Natura 2000 v rámci Českého Švýcarska. Cílem bylo zajistit pomocí cílených služeb a konzultací v oblasti životního prostředí ochranu ekosystémů Českého Švýcarska a současně pomoci k šetrnému rozvoji regionu.

Z hlediska činností šlo o poskytování informací a konzultací k otázkám ochrany přírody a konkrétním projektům v oblasti ochrany životního prostředí (ekozemědělství, alternativní energetika, revitalizace vodních ploch, výstavba čistírny odpadních vod apod.), vytvoření základního rámce pro poskytování konzultací a služeb v oblasti životního prostředí formou střednědobé koncepce, dále o environmentální výchovu a osvětu, o zpracování plánů opatření na zlepšení životního prostředí, o činnosti vedoucí ke snížení zátěže ekosystémů lepší veřejnou dopravní obslužností regionu.

Na projektu participovali jako přidružené organizace a cílové skupiny místní obyvatelé, představitelé občanské společnosti v Českém Švýcarsku, obce sousedící s Národním parkem České Švýcarsko, Správa Národního parku České Švýcarsko, malí a střední regionální podnikatelé, základní a střední školy v regionu a turisté, navštěvující oblast.

Aktivity a výstupy v rámci projektu

V rámci tohoto projektu bylo do konce roku 2006 realizováno:

1. Zpracování Koncepce poskytování služeb v oblasti ochrany životního prostředí.
2. Vznik rozvojového centra s ekoporadnou.
3. Vypracování zásobníku projektů pro potřeby Českého Švýcarska o.p.s.
4. Vytvoření plánů opatření na zlepšení životního prostředí v devíti obcích na okraji národního parku.
5. Zajištění dostupnosti informací, zapojování a vzdělávání veřejnosti (správa webu, osvětové letáky a brožurky, informační tabule, zjišťování potřeb místních obyvatel z hlediska absentujících služeb a informací, o které bychom mohli rozšířit naši nabídku v síti informačních středisek; publikace aktualit z Českého Švýcarska v místních periodikách, ekologická výchova, vzdělání a osvěta).
6. Zprovoznění ekolinky a zlepšení dopravní obslužnosti.

Dne 30. 7. 2005 zahájila České Švýcarsko o. p. s. autobusovou turistickou linku Českým Švýcarskem ve spolupráci s Dopravním podnikem Ústeckého kraje. Jedná se o trasu  Varnsdorf – Jiřetín pod Jedlovou – Rybniště – Krásná Lípa – Kyjov – Doubice – Rynartice – Jetřichovice. V rámci aktivity proběhly i demonstrativní jízdy historickým motoráčkem „Hurvínek“ ve spolupráci s Klubem přátel lokálky, demonstrativní jízdy s autobusy ve spolupráci s DP Děčín, či DP Ústí nad Labem.