České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: společně za stejným cílem

Zahájení: Dienstag, 1 September, 2015
Ukončení: Donnerstag, 31 August, 2017

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci dvou subjektů aktivních v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Předmětem projektu je vzdělávání odborných pracovníků v ekologické výchově a reflektování trendů v pedagogické práci (moderní didaktické prvky, způsoby práce s cílovou skupinou, nové formy a metody vzdělávání) i vývojových trendů v rámci cílových skupin při práci s veřejností. Prostřednictvím tohoto projektu chceme v součinnosti s partnerem projektu realizovat semináře pro EVVO lektory, koordinátory EVVO na školách a průvodce; provozovat ekoporadenské služby v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě; obnovit a zatraktivnit stávající nabídku programů úpravou metodik na základě poznatků a zkušeností ze společně realizovaných projektů (SFŽP: SECESE a DBU: Interpretace krajiny ve zvláště chráněných územích) a především zlepšit informovanost veřejnosti o naší nabídce programů ekologické a vlastivědné výchovy.

Hlavními aktivitami jsou:

 1. Série školení a workshopů pro pracovníky EVVO a průvodce
 2. Provoz ekoporadny v Domě Českého Švýcarska po dobu 24 měsíců
 3. Úprava metodik stávajících EVVO programů
 4. Realizace jednoho vícedenního programu pro děti
 5. Realizace EVVO programů pro děti a mládež
 6. Tematické exkurze pro veřejnost zaměřené na interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví
 7. Marketingové aktivity, Koordinace a medializace v síti SEV
 8. Realizace tiskovin

Hlavní cíle tohoto projektu jsou:

 1. Rozvíjet metody kvalitní interpretace krajiny v programech pro veřejnost v duchu Freemana Tildena pořádáním tematických seminářů a workshopů.
 2. Realizovat sérii seminářů a workshopů na téma interpretace krajiny a EVVO spolu se SEVERem po celém území ČR.
 3. Vyškolit průvodce v interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví pro kvalitnější a efektivnější práci s veřejností.
 4. Zvýšit odborné kompetence EVVO lektorů a koordinátorů EVVO na školách pořádáním tematických (převážně akreditovaných) kurzů.
 5. Reflektovat vývoj potřeb cílových skupin a současné trendy ve vzdělávání.
 6. Inovovat metodiky práce u stávajících EVVO programů tak, aby vyhovovaly modernímu pojetí vzdělávání a byly tak atraktivnější a přínosnější pro cílovou skupinu. Obnovit (rekonstruovat) vzdělávací programy včetně  podpůrných materiálů, metodik a pomůcek.
 7. Rekonstrukce a částečná inovace prostředků a didaktik u stávajících programů EVVO vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ s ohledem na využívání nových – moderních technických edukačních prostředků. Těmito prostředky chceme ekologickou výchovu zatraktivnit a „zlidštit“ statický edukační proces na interaktivní zážitek.
 8. Navázat na tradici pořádání vícedenních programů ekologické výchovy, a tím vytrhnout děti z klasického vyučovacího procesu a systematicky je vzdělávat prožitkem (zážitková pedagogika) v unikátní přírodě Českého Švýcarska a přilehlých zvláště chráněných územích.
 9. Nabídnout žákům ZŠ ekovýchovné programy přímo v přírodě, a tím je díky principům zážitkové pedagogiky efektivně vzdělat v přírodovědné i vlastivědné oblasti, nadchnout je pro péči a ochranu přírody a krajinného rázu.
 10. Pomocí environmentálního vzdělávání zlepšit dovednosti, znalosti a kompetence dětí (nejen) ze základních škol k žití v souladu s principy udržitelného rozvoje na základě teoretického i praktického poznání vývoje a činnosti ekosystémů v Českém Švýcarsku s ohledem na působení člověka v této krajině.
 11. Nabídnout dětem z regionu zajímavé trávení volného času i o prázdninách formou vícedenních tematických přírodovědných programů.
 12. Umožnit místním obyvatelům poznávat krajinu i v detailech a širších souvislostech za pomoci (nových) metod interpretace.
 13. České Švýcarsko o.p.s. chce navázat kontakt s veřejností i rozsáhlejší oblasti, zapojit je do svých aktivit, čímž bude vytvářet i svůj pozitivní image (důvěru) vůči místní komunitě, resp. dá najevo, že nejsme jen uzavřenou „ochranářskou“ organizací nebo jen organizací pro turisty, ale máme co nabídnout i místním obyvatelům, pedagogům a především dětem. Tím chceme positivně prezentovat jedinečnost našeho regionu.
 14. Pomocí kvalitních marketingových mechanismů chceme „přilákat“ více škol na programy i z jiných regionů než jen z Ústeckého a Libereckého kraje. Chceme nabídnout školám i vícedenní programy, které by mohly zahrnout do školy v přírodě nebo ozdravných pobytů pro žáky z regionů s vysokým znečištěním ovzduší.
 15. Vytvořit webové podstránky věnující se pouze ekologickým vzdělávacím programům pro veřejnost.
 16. Provozovat poradnu v Domě Českého Švýcarska. Udržovat ekokoutek s letáky a knihami z oblasti ekologie, ekologicky šetrné, bio a fair trade výrobky stále aktuální a dobře zásobenou. Zajistit osobu, která ochotně pomůže s řešením dotazů, případně která dodá kontakty na osoby nebo instituce, které jsou k řešení odborně vybaveny.
 17. Získávat zkušenosti a inspiraci od dalších SEV.

 

EKOPORADNA

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. Více o podpoře naleznete na těchto webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

Kontaktperson

Jarmila
Judová
775 552 790

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: