Lesní řemesla v Českosaském Švýcarsku

Jetřichovice, 13. 10. 2013 - V rámci plánované série odborných exkurzí se dne 13. 10. 2013 sešlo 33 účastníků, aby vyslechlo poutavého vyprávění Mgr. Natalie Belisové na téma Lesní řemesla v Českosaském Švýcarsku. V nitru jetřichovických skal, na trase dlouhé zhruba 12km, vydaly lesy léty zakryté pozůstatky po různých druzích lesní výroby. Exkurze seznámila účastníky nejen s tradičním zpracováním dřeva a historií místních lesních řemesel, ale poukázala i na drobné památky, jež s sebou nesly po staletí příběhy o útrapách místních obyvatel.

Lesní řemesla již od pravěku neodmyslitelně patří k tradičním formám využívání potenciálu lesních porostů. V regionu Českosaského Švýcarska je i dnes patrný velký potenciál dominující plochy lesů oproti kulturní krajině. Les byl specifickým výrobním prostorem, období raného novověku bývá dokonce označován jako „věk dřeva“ nebo „věk lesa“.

Lesní řemesla jsou jednou z nejvyhraněnějších skupin výrob, podstatných pro celou ekonomiku i každodenní život předmoderního venkova, jež zahrnovala výrobu dřevěného uhlí (uhlířství), potaše (draslářství), dehtu a kolomazi (dehtářství a kolomaznictví), sazí (koptářství), těžbu pryskyřice (smolařství). Technologie lesních řemesel se formovala po několik staletí. Základní technologické principy termického rozkladu
dřeva byly objeveny a prakticky využívány již v pravěku. Jen díky lesním řemeslům přetrvala znalost těchto postupů zcela nepřetržitě až do novověku.
Přes svou jednoduchost byly maximálně efektivní, což však
lze vztahovat pouze k podmínkám středověkého a raně novověkého
hospodářství. Všeobecný rozvoj výroby a technologií je nástupem
průmyslové revoluce odsoudil k zániku, ba v některých případech i k
zapomnění. Lesní řemesla nebylo možné transformovat ani inovovat (např.
zavedením lepších nástrojů), nebylo je možné (mnohdy ani potřebné)
převést do podoby manufakturní či tovární výroby. Lesní řemesla, jejich
několikasetletý rozvoj a následný rychlý zánik lze tedy hodnotit jako
typický projev zanikající „ekonomiky dřeva“, která byla bezezbytku
nahrazena moderní průmyslovou civilizací. K vytlačení lesních řemesel na
okraj technologického vývoje a nahrazení jejich produktů jinými
surovinami významně přispělo objevení „podzemních lesů“.
Lesní řemesla představují unikátní doklad dlouhodobého předávání výhradně
ústně fixovaných znalostí o technologii výroby, vázaných často na
zdánlivě marginální sociální skupiny. Lesní řemesla jsou však typickým
příkladem obrovského přínosu lidové kultuře a tradicím, resp. tzv. „malé
tradice“ (Burke, 2005) pro celou raně novověkou společnost.

České Švýcarsko o.p.s. si uvědomuje hodnotu tohoto kulturního dědictví regionu
a společně se Správou národního parku České Švýcarsko se rozhodlo pro
obrovský zájem tuto exkurzi na jaře roku 2014 zopakovat. V návaznosti na
toto téma je v současné době připravovaná i česko-německá brožura na
téma Lesní řemesla v Českosaském Švýcarsku, jejíž autorkou nemůže být
nikdo jiné než Mgr. Natalie Belisová.

Akce se koná v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace, 

č.p. 100142623, který je spolufinancován z dotačního programu Cíl3/ZIEL 3

na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

 

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am