Ekologická výchova pro všechny generace

Zahájení: Montag, 1 April, 2013
Ukončení: Dienstag, 31 März, 2015

   

Cílem projektu je zajištění dlouhodobého fungování Domu Českého Švýcarska v souladu s jeho posláním být regionálním informačně-vzdělávacím centrem a podpora šetrné turistiky v regionu v návaznosti na předchozí realizovaný projekt Cíl3/Trend.

V rámci projektu budou také podpořeny a pořádány akce, které zvýší povědomí obyvatel a návštěvníků o výjimečnosti a tradicích oblasti Českého Švýcarska. Projekt zajišťuje podporu pro šetrnou turistiku a zvýšení vzdělanosti obyvatel oblasti, stejně jako osvětu a výchovu v environmentálních otázkách a tématech souvisejících se sounáležitostí s regionem Českého Švýcarska.

Aktivity:

1)    Ekovýchovná nabídka pro znevýhodněné skupiny dětí

Příprava polodenního programu, zajištění pomůcek a organizace 2 ekodnů pro dětské domovy. Dále plánujeme vzájemnou účast se stánkem na partnerských akcích (celkem na 4). Hlavním tématem bude ochrana životního prostředí a přírody v areálech dětských domovů.

2)   Mezigenerační ekologická výchova

V rámci projektu budou nově vytvořeny ekovýchovné programy pro děti v MŠ a 1. stupeň ZŠ. Programy budou zajištěny vyškolenými seniory, kteří originálně zpracují zajímavá témata pro děti  (témata např.: tradiční zpracování ovoce a zeleniny, včelařství, zpracování a využívání dřeva, výsadba stromů a keřů v zahradě, léčivé bylinky, třídění odpadů, chovatelství, myslivost)

3)    Práce s veřejností

a)   odborné přednášky a kurzy pro obyvatelstvo - udržitelný životní styl

V rámci projektu uskutečníme celkem 2 cykly zahrnující 4 témata: bio zahrada, kompostování, šetříme ŽP v domácnostech, lékárna ve vaší zahradě). Cílovou skupinou těchto přednášek jsou zejména místní obyvatelé v pozici „ekospotřebitele“. Na podporu přednášených témat „ekospotřebitel a ochrana ŽP“ bude vydána v atraktivní formě (obrázky, příklady z praxe)brožura ve formát A5, o rozsahu cca 15 stran v češtině a nákladu 2000 ks.

    b)   odborné exkurze pro návštěvníky regionu

Tlumočené česko-německé akce pro širokou veřejnost, které mají za cíl seznámit návštěvníky regionu zejména s tradicemi a zajímavostmi Českosaského Švýcarska.  V průběhu projektu bude realizováno 10 exkurzí, z toho 4x bude exkurze doplněna německým výkladem za doprovodu tlumočníka. Odborné exkurze budou tématicky vázány k plánované publikaci „Stopy člověka v krajině“, která bude vydána ve formátu A5 o rozsahu cca 20 stran v česko-německém provedení a nákladu 2 500 ks.

4)    Programy a aktivity pro rodiny s dětmi

V rámci projektu budou uspořádány osvětové akce - ekodny - s kreativními stanovišti ve spolupráci a zapojení všech partnerů. Ekodny budou pojaty tématicky dle daných ročních období. Uskutečníme celkem 7 ekodnů, pro jejichž realizaci budou pořízeny výukové pomůcky. Aktivity budou zaměřeny na rodiny s dětmi.

 

Harmonogram:     1.4.2013 - 31.12.2014

Rozpočet:              111.202 EUR

Tento projekt je financován z dotačního programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013, dále „Cíl3/Ziel3“ .

http://www.ziel3-cil3.eu/

http://www.strukturalni-fondy.cz/

Anhang: 

Kontaktperson

Kristýna
Petrásková
+420 412 383 000

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: