Vícedenní setkávání dětí a mládeže v ČSŠ / Mehrtägige Kinder- und Jugendbegegnungen in der SBS

Zahájení: Pondělí, 1 Duben, 2013
Ukončení: Sobota, 30 Listopad, 2013

  

 

Projekt se věnuje rozvoji a prohloubení spolupráce 2 subjektů, orientovaných na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí , mládeže v regionu národního parku Českosaské Švýcarsko. Součástí projektu je příprava a odzkoušení společných programů pro děti a mládež  a společná dokumentace akcí tak, aby mohla být vytvořena společná webová prezentace projektu. Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemné poznání - jednotlivých účastníků i prostředí, v jakém se nacházejí. Hlavním tématem je příroda a její ochrana a společná historie Českosaského Švýcarska. Akce budou připravovány společně. Realizace bude probíhat dvoujazyčně, jednotlivé části za podpory druhého partnera. Na české straně proběhne cyklus 5ti denního environmentálně zaměřeného programu a setkání dětí za účelem poznání aktivit Junior Rangerů v ČR a Sasku. Na saské straně bude organizován workkemp, dětský kemp a opět setkání dětí za účelem poznání aktivit Junior Ranger v Sasku a ČR. Blíže o aktivitách v popisu projektu. / Das Projekt entwickelt und vertieft die Zusammenarbeit zweier Einrichtungen im Bereich Umweltbildung in der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Im Rahmen des Projektes sollen gemeinsame Programme für Kinder und Jugendliche vorbereitet, durchgeführt und dokumentiert werden. Ziel ist das gegenseitige Kennenlernen der jeweils anderen Nation und Region. Natur und Naturschutz sowie die gemeinsame Geschichte der Sächs.-Böhm. Schweiz bilden die Kernthemen. Die Veranstaltungen werden gemeinsam vorbereitet. Die Durchführung erfolgt zweisprachig, einzelne Teile mit Unterstützung des Partners. In der Böhmischen Schweiz werden ein 5-tägiges Umweltbildungsprogramm sowie eine Kinderbegegnung veranstaltet, um die Kinder mit den Aktivitäten der Junior Ranger in Tschechien und in Sachsen vertraut zu machen. In Sachsen werden ein Workcamp, ein Kindercamp sowie eine Kinderbegegnung der Junior Ranger aus Sachsen und Tschechien organisiert. Eine gemeinsame Internetpräsentation des Projektes erfolgt beim LP. Mehr Informationen zu den einzelnen Maßnahmen s. Projektbeschreibung.

Výsledkem projektu je přeshraniční struktura 2 spolupracujících subjektů, 5 společně připravovaných a realizovaných vícedenních i denních programů pro celkem 120 účastníků, které budou v následné spolupráci doplňovány a inovovány, 1x internetová prezentace, 1x CZ-D společný informační leták o aktivitách projektu a 1x CZ-D pracovní listy k environmentálním programům. / Projektergebnis ist die Festigung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beider Einrichtungen, 5 gemeinsam vorbereitete und umgesetzte mehr- und eintägige Programme für insgesamt 120 TN, welche in der weiteren Zusammenarbeit ergänzt und aktualisiert werden, 1x Internetpräsentation, 1x gemeinsamer dt.-tsch. Flyer zu Projektaktivitäten und 1x dt.-tsch. Arbeitsblätter zu den Umweltbildungsprogrammen.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež. S ohledem na sociální strukturu obyvatel území lze zejména u denních programů pro děti očekávat také zástupce  znevýhodněných skupin obyvatelstva - sociálně slabé rodiny či menšiny. Mládež zejména se zájmem o aktivní ochranu prostředí a přírody, studenti středních či vysokých škol. / Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Im Hinblick auf die Sozialstruktur der Bevölkerung im ländlichen Raum kann man durch die Programmförderung auch sozial benachteiligte Teilnehmer (z. B. aus sozial schwachen Familien, Minderheiten, aus Heimunterbringung) einladen. Bei den Jugendlichen werden vor allem diejenigen angesprochen, die sich für den aktiven Natur- und Umweltschutz interessieren, sowohl Schüler, als auch Studenten. 

Harmonogram: 1.5.2013 - 30.11.2013

Rozpočet:          PP01  11.491 EUR
                           PP02  13.186 EUR

Tento projekt je spolufinancován ze FMP Ziel3/Cíl3. 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu

http://www.ziel3-cil3.eu

 

Kontakt PP02:

Dr. Sabine Stab sabine.stab@lanu.smul.sachsen.de +49 35022 502 55

 

Aktivity projektu:

Česko-německý workcamp v Krásné Lípě ve dnech 3. 9.   - 8. 9. 2013
Česko-německý dětský tábor ve dnech 14. - 19.7.2013
Pětidenní prázdninový ekoprogram v Krásné Lípě ve dnech 22. 7.  - 26. 7. 2013, dokumentární spot

Setkávání Ranger - 22.6., 19.10.

 

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
+420 412 383 000

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: