Senioři dětem a děti seniorům

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2015
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

SENIOŘI DĚTEM A DĚTI SENIORŮM – NABÍDKA EKOVÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ

Projekt je zaměřen na programy ekologické výchovy, které mezi dětmi v mateřských a základních školách realizují aktivní senioři.

V roce 2014 jsme v rámci projektu „Ekologická výchova pro všechny generace“ http://ops.ceskesvycarsko.cz/cs/projekty/ekologicka-vychova-pro-vsechny-...

uskutečnili společně se seniory cca 20 programů pro děti ze ZŠ a MŠ v Krásné Lípě a okolí. Do programů jsme zapojili aktivní seniory, kteří dětem předávají zkušenosti ze svých zálib a koníčků týkajících se přírody.

Vznikly tak programy o rybách a jejich životě, dále program o našich běžných bylinkách a jejich využití a dále o myslivosti a zvířatech v lesích Českého Švýcarska.

Spolupráce se seniory se ukázala jako velmi přínosná pro obě skupiny, jak dětí, které se dozvídaly spoustu zajímavých věcí od nadšených lidí, kteří vše, o čem vyprávějí, mají zažité a vyzkoušené, nikoliv jen naučené!
Pozitivně však tuto práci vnímali i senioři. Kteří najednou objevili nový smysl života a významnou náplň svého volného času. Podíleli se aktivně na obsahu programů, přípravě pomůcek i na samotné realizaci přímo ve školách a školkách. Dobrovolně se pak se svými programy účastnili i na akcích pro veřejnost se stanovištěm apod. Docházeli do školek a škol i mimo rozsah projektu z vlastního zájmu. Chápeme jako největší přínos, že jsme je motivovali k vlastnímu aktivnímu přístupu.

Rádi bychom aby s koncem projektu neskončily tyto velmi úspěšné aktivity a chtěli bychom, aby v roce 2015 pokračovali aktivní senioři a případně jejich další noví kolegové v této činnosti.
Naše organizace jim poskytuje organizační a materiální podporu. Zajišťujeme nákup pomůcek, tisk pracovních listů a ekovýchovných propagačních materiálů k jejich tématu a výrobu doprovodných hříček. Pomáháme jim se sestavením programu, tak aby byl přiměřený daným věkovým skupinám.
To vše však není možné bez finančního zázemí, které naší organizaci zajišťují projekty a granty. Proto jsme tyto aktivity sepsaly do žádosti o projekt na rok 2015 na Státní fond životního prostředí České republiky, který nás podpořil a přispěje na 80 % výdajů projektu a o spolufinancování nám zajistí částkou 45 800 Kč Nadace Agrofert.

Programy plánované na rok 2015:

Lososí příběh aneb život u vody

V Českém Švýcarsku se již několik let realizuje projekt Návrat lososa. Považovali jsme toto téma za názorné pro děti a veřejnost ve smyslu, jak člověk dokáže svými zásahy ovlivnit existenci některého živočišného druhu a následně pak pracně a finančně velmi nákladně řeší navracení vymizelého druhu zpět. Během programu se děti dozvědí, jak žijí ryby obecně, jaký mají způsob života a jaké specifické potřeby. Zároveň se ale na příkladu lososa naučí, že jakýkoliv zásah člověka do ekosystému může mít dalekosáhlé důsledky až např. vymizení druhu v určité oblasti.
Představením projektu návratu lososa v programech se pro změnu děti naučí, že návrat některých živočišných druhů je následně velmi pracné, zdlouhavé a drahé.Program povede dlouholetý rybář.

Léčivé rostliny Českého Švýcarska

Další program bude zaměřen na rostliny a byliny v Českém Švýcarsku. Opět do programu zapojíme aktivní seniorku, která bude ve školách i školkách představovat jednoduché způsoby, jak využít bylinky doma. Děti se naučí rozeznávat základní druhy rostlin podle květů, plodů i vůně. Do programu děti zapojí všechny smysly včetně chuti (během výroby sirupů či čajů).
Na tomto programu chceme dětem ukázat provázanost lidí s přírodou už odnepaměti. Nutnost vážit si bohatství a darů přírody, které jsou stále více ohrožovány lidskou činností.
Děti se zapojí do poznávání bylin přímo v terénu přírodovědnou vycházkou s povídáním o bylinách, vyráběním bylinných sirupů i čajů. Program povede paní bylinkářka.

Zvířata Českého Švýcarska a jejich mláďata

Téma další se zaměří na poznávání druhů zvířat v Českém Švýcarsku a jejich života. Zaměříme se na fungování lesních ekosystémů. V programu budou zahrnuty aktivity na poznávání hlasů zvířat, stop a dalších pobytových znamení. Rozebereme způsob péče o potomstvo a další zajímavosti. Program povede myslivec

Místo působnosti: Krásná Lípa a nejbližší okolí, region Národního parku České Švýcarsko

Projekt podpořila Nadace Agrofert částkou: 45 800 Kč a je spolufincujícím projektem k projektu: "Poznáváme přírodu Českého Švýcarska" podpořenému SFŽP ČR.

Kontaktní osoba

Jarmila
Judova
+420 775 552 790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: