SECESE - Síť environmentálních center v severních Čechách

Zahájení: Pátek, 1 Květen, 2009
Ukončení: Sobota, 30 Duben, 2011

  

 

SECESE - Síť environmentálních center v severních Čechách

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Realizace projektu: květen 2009 – duben 2011

Celkový rozpočet projektu: 5 982 500,- Kč

Partneři projektu

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa CHKO Labské pískovce

Správa CHKO Lužické hory

Občanské sdružení přátel Lužických hor

ČSOP Tilia

Cíl projektu

Celkovým cílem projektu je rozvoj sítě environmentálních center v severních Čechách se zaměřením na zlepšení komunikace, koordinace, společné medializace a informovanosti v rámci sítě. Dopad jednotlivých aktivit projektu je s ohledem na zapojené partnery jak v Ústeckém, tak Libereckém a Královéhradeckém kraji. Součinností a společnými aktivitami partnerů v síti dochází k plošnému rozvoji EVVO, dochází k organizovanému zapojování veřejnosti, které vede ke zvyšování ekologického vědomí obyvatel a k jejich zodpovědnému jednání ve prospěch udržitelného rozvoje.

Očekávané výsledky projektu

Specifickým cílem projektu je posílení a inovace stávajícího systému poskytování EVVO v oblasti zapojování veřejnosti a v oblasti nestátních neziskových organizací. Cílem je prohloubení, zpřístupnění a zkvalitnění environmentálně vzdělávacích, poradenských a informačních služeb jednotnou prezentací a výstupy partnerů zapojených v síti, tím bude docházet k zajištění dostupnosti informací v chráněných územích s vysokou přírodní hodnotou a v oblastech Natury 2000. Dalším specifickým cílem projektu je nastavení a schválení standardů pro akreditaci ekocenter v Ústeckém kraji.

Klíčové aktivity projektu

1. Vzdělávání 

EVVO programy (realizace i tvorba nových), semináře, workshopy

2. Poradenství a informační služby

Zvýšení kvalifikace pracovníků, provoz ekoporadny a ekocenter v rámci sítě

3. Osvětové akce pro veřejnost

Realizace výstav, besed, exkurzí, průvodcovských akcí

4. Koordinace a medializace v rámci sítě

Propagační kampaň, tvorba marketingových materiálů, tiskové zprávy 

5. Síťování a podpora jiných organizací v Ústeckém kraji 

Sestavení a aktivní působení Poradního sboru EVVO

www.sfzp.cz  

www.mzp.cz