Rok pro přírodu - zapojení dětí do praktické ochrany přírody, bádání a poznávání regionu

Zahájení: Čtvrtek, 23 Březen, 2017
Ukončení: Neděle, 31 Prosinec, 2017

Během celého roku 2017 nabídneme školám a školkám, které se budou chtít zapojit do projektu hned několik aktivit, kdy se děti setkají s praktickou ochranou přírody a samy se zúčastní několika aktivit napomáhajících přírodě, případně si vyzkouší práci přírodovědců, seznámí se s principy ekologického zemědělství nebo environmentálně šetrné spotřeby.

 1. Záchranná akce  - stavba žabích zábran, transfer obojživelníků

Během března a dubna proběhne záchranná akce ohrožených obojživelníků v Doubici, nedaleko Krásné Lípy. V této lokalitě každý rok dochází k úhynu obojživelníků během jarního tahu. Na začátku akce pro zapojené děti zrealizujeme přednášku na toto téma a děti budou poučeny o tom, jak vše bude probíhat.

Ve spolupráci se Správou NP ČŠ a CHKO Lužické hory se děti pod dohledem odborníků zhostí úkolu – stavění zábran, přesunu obojživelníků a pravidelného monitoringu množství a druhů obojživelníků, kteří se v dané lokalitě za rozmnožováním pohybují.

Po skončení žabího tahu děti opět i s odborným dohledem žabí zábrany demontují.

Zapojené děti na závěr akce zpracují statistiku průběhu celé akce, tabelárně i pomocí grafů. Své výsledky a zjištění odprezentují zástupcům orgánů ochrany přírody na slavnostním zakončení akce.

Po celou dobu akce bude probíhat informování veřejnosti na stránkách školy, na nástěnce v Krásné Lípě a v dalších médiích.

Během celé akce budeme natáčet reportáž, která celou akci bude propagovat na našich stránkách a stránkách školy.

Cílem této dlouhodobé jarní akce bude děti zapojit přímo do konkrétní ochranářské akce, během které se dozví o životě obojživelníků, o jejich rozmnožování a rizicích, které na ně v období jarního tahu čekají. Vyzkouší si, že aktivním přístupem několika jedinců lze ovlivnit zdánlivě neřešitelné věci a pomoc k dobré věci.

 1. Zapojení do akce Návrat lososů do Českého Švýcarska

Již několik let Správa NP ČŠ realizuje záchranný program navracení lososů do říčky Křinice a Kamenice.  Samotné vypouštění lososů probíhá cca 2 x ročně (na jaře a na podzim). Tato akce je otevřená veřejnosti. Díky projektu bychom do akce chtěli zapojit školy v okolí, které nemají moc možnost, jak se ve všední dny dostat na místa vypouštění. V rámci projektu umožníme školním kolektivům dopravu do míst vypouštění, tak aby se seznámili s tímto záchranným programem opět přímo v terénu. Během akce se jim bude věnovat lektor, který jim celý projekt představí a poučí je o správném zacházení s vypouštěnými rybami.

Z celé akce by zúčastněné děti opět pořídily dokumentaci, kterou by ostatním prezentovaly na webu a v médiích. Děti se díky účasti na akci seznámí s další možností jak aktivně napomáhat posílení biodiverzity.

 1. Podzimní projekt  - pomáháme lesním zvířatům

Aby projekt oslovil i menší děti, které se ještě nemohou příliš aktivně zapojovat do transferu obojživelníků apod., je pro ně připravena část projektu pomáhající v zimním období uchránit les před okusem zvěří. Děti se zapojí do sběru plodů, které se předají lesní správě národního parku, tak aby v zimě netrpěla zvěř hlady a nedělala škody na zmlazujících stromcích.

V zapojených školkách se děti zúčastní programu o lese a lesních zvířatech, tak aby pochopili, proč ke sběru dochází a čím tím lesu prospíváme. Proč je v lese zvěře víc než je ro les zdravé a jaká je úloha predátorů, kteří chybí.

Motivace pro děti bude formou soutěže. Kdo nasbírá nejvíce plodů, získá pro svůj kolektiv exkurzi do národního parku s dopravou.

 1. Odborná praktika

Do projektu zapojíme i odborníky – přírodovědce, kteří by mohli dětem předat své „zapálení“ pro poznávání přírody.

Dlouhodobě spolupracujeme s entomologem Bc. Lukášem Blažejem z vlastivědného muzea v České Lípě, který velmi poutavě představujeme dětem svět hmyzu. Během jeho exkurzí do terénu s odchytem a určováním se daří děti zaujmout pro vědu. Během předchozích projektů jsme pořídili řadu entomologických pomůcek, které během těchto praktik využijeme.

Spolupracujeme i s botanikem, který dětem představí během praktik zajímavosti ze světa rostlin, badatelské aktivity a pokusy. Velmi dlouho spolupracujeme i se společnosti Nobilis Tilia, takže odborná praktika můžeme realizovat nejen v národním parku, ale také na Vlčí Hoře v bylinné zahradě.

Ve spolupráci s chiropterologem uspořádáme odchyt s určováním druhů netopýrů a zaučíme je v práci s batdetektory. Během akcí pro veřejnost se nám osvědčila spolupráce se Správou NP České Švýcarsko, která má oprávnění pečovat o handikepované netopýry. Setkání s živými tvory je pro děti vždy mnohem efektivnější při vnímání světa kolem sebe a přírody. Společně s odborníky bychom chtěli dětem umožnit seznámit se s prací „netopýrologa“, s pomůckami těchto oborníků a především zajímavým životem netopýrů.

Jako zajímavé vidíme umožnit dětem setkání s ornitology – zejména účast dětí na odchytu a kroužkování ptáků, kde mají jedinečnou možnost vidět druhy ptáků z blízka.

Primárně budou praktika určena dětem starším, program bude na odbornější úrovni.

Cílem těchto praktik je nadchnout děti pro přírodovědné obory, pro bádání a objevování.

 1. Tématické exkurze

Dětem z přírodovědného oddílu Ranger, kde s dětmi pracujeme dlouhodobě, systematicky je větší možnost děti ovlivnit, vzbudit v nich zájem o přírodu a své rodné místo, protože se setkáváme pravidelně, i během prázdnin apod. Počet dětí v oddílu se díky zapojení více vedoucích mohl zvýšit a mohli jsme tak nabídnout tento zájmový oddíl většímu počtu dětí.  Díky projektu umožníme dětem z přírodovědného oddílu (kde je nyní již téměř 50 dětí ve 4 družinách)  se v průběhu roku zúčastnit několika tematických exkurzí, kdy se děti seznámí s principy environmentálně šetrného hospodaření, ekologického zemědělství nebo s okolními chráněnými oblastmi apod.

Témata exkurzí:

 • Exkurze na žížalí farmu – v Chřibské je farma, kde vyrábí žížalí hnojivo, farmář je přihlášen jako regionální výrobce a umožní dětem prohlédnout si jaký je princip vzniku žížalího hnojiva – pomocí místních žížal  - nikoliv cizích kalifornských
 • Exkurze na kozí ekofarmu – podobně jako u farmy předchozí bychom se jeli podívat na kozí farmu a seznámili se s prací chovatele koz a výrobou kozích sýrů
 • Exkurze ke včelaři – spolupracujeme s několika včelaři jako regionálními výrobci, pro přírodovědný oddíl bychom domluvili setkání u včelaře s představením jeho práce a se životem včel.
 • Exkurze do CHKO Lužické hory, České středohoří  - většinou s přírodovědným oddílem objevujeme jen okolí a České Švýcarsko. V rámci projektu bychom podnikli exkurzi do dalších chráněných území v okolí.
 • Účast ne ekodni pořádané jiným ekocentrem – v rámci aktivit přírodovědného oddílu se účastníme i ekodnů jiných ekocenter v okolí, zejména kolegů ze Saska. Projekt by umožnil dětem z přírodovědného oddílu se akce zúčastnit a načerpat nové poznatky a nápady.
 1. Ekoden pro školy v areálu Správy NP České Švýcarsko

V areálu u Správy NP České Švýcarsko je možno zrealizovat několik ekoprogramů na různá témata. Areál je školám dopravně dostupný. Nově je v něm zřízeno broukoviště, které nabízí možnost realizace programu o hmyzu. Dále je zde glisárium – s plchy zahradními.

V rámci projektu bychom chtěli tento areál školám představit jako možnost pro jejich přírodovědné exkurze, výlety.

Správa NP České Švýcarsko sídlí již od založení národního parku v budově bývalé ozdravovny v Krásné Lípě. K této budově náleží i veliký areál zahrady (20 000 m²), který dříve sloužil dětem léčebny k procházkám a zotavování se.

V rámci projektu dětem z okolních škol umožníme během jednoho dne poměřit si znalosti z různých přírodovědných oborů a hlavně znalosti o chráněném území, které je obklopuje formou soutěže. Během akce by měli možnost setkat se s odborníky na různých stanovištím, která by mohly vyzkoušet. Bude to pro ně takový den setkání s prací odborníků  - přírodovědců.

Příklad aktivit: pozorování vodního hmyzu, botanické praktikum, zoologie, lesnictví apod.

Program bude trvat cca 3 – 4 hodiny.

 

PROJEKT PODPOŘILO MŽP ČR V RÁMCI GRANTOVÉHO PROGRAMU PRO NNO NA ROK 2017 ČÁSTKOU: 200 000 KČ

 

Kontaktní osoba

Ing. Jarmila
Judová

Řešitelé: