Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko

Zahájení: Čtvrtek, 1 Červenec, 2010
Ukončení: Neděle, 30 Září, 2012

 

Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko

Název donátora: ROP NUTS II Severozápad a Ústecký kraj

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

„Vize přestane být snem“ 

http://www.nuts2severozapad.cz/

www.europa.eu  

Ústecký kraj  - www.kr-ustecky.cz

Název oblasti podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Výdaje projektu na výstupy: 4 100 000 Kč

Partneři projektu: 

Správa Národního parku České Švýcarsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Město Česká Kamenice

Cíle projektu:

Obsahem projektu je koordinace rozvojových aktivit v obcích a městech regionu Českého Švýcarska. Cílem  projektu je integrovat rozvoj ve vybraných obcích za pomoci koordinace jednotlivých rozvojových aktivit a tím přispět k udržitelnému rozvoji celého regionu Českého Švýcarska.

1. zvýšit rozvojový potenciál měst a obcí v regionu Českého Švýcarska prostřednictvím nastavení pravidel pro výběr projektových záměrů a zpracováním projektových dokumentací pro vybrané projekty,

2. posílit spolupráci a partnerství mezi městy a obcemi v Českém Švýcarsku,

3. zvýšit absorpční kapacitu regionu z hlediska realizace projektů a schopnosti získat na tyto projekty finanční prostředky,

4. usnadnit a urychlit administrativní, finanční a technickou přípravu projektů v regionu,

5. zvýšit informovanost zapojených obcí/měst a veřejnosti o možnostech spolufinancování jejich rozvojových záměrů

Cíle a nastavení projektu aktuálně reagují také na důsledky ničivé povodně v srpnu 2010.

Hlavní aktivity:

- identifikace projektových záměrů a jejich zpracování do podoby projektové databáze včetně jejich pasportizace,

- vyhodnocení projektových záměrů z hlediska realizovatelnosti, relevance, finacovatelnosti a časové priority,

- vytvoření 3letého akčního plánu vč. detailního rozpracování konkrétních záměrů, 

- zpracování kompletní projektové dokumentace pro několik vybraných projektů,

- realizace dvou tematických workshopů,

- jednání pracovních skupin.

Členové pracovní skupiny:

SNPČŠ - Mgr. Richard Nagel / Ing. Pavel Benda. Ph.D.

SCHKO LP - Ing. Vladislav Kopecký / Ing. Petr Bauer

SCHKO LH - Ing. Tomáš Besta

KÚUK - Ing. Josef Svoboda

MAS Šluknovsko - Ing. Eva Hamplová / Ing. Dana Vorlová

Odborný projektant - Ing. Jiří Cobl / Ing. Pavel Hruška

ČŠ o.p.s. - Bc. Filip Brodský, Bc. Radim Burkoň, Mgr. Dana Štefáčková, Bc.Radka Soukalová

Jednání pracovní skupiny:

1. zasedání - 24. 8. 2011 - prezentace

2. zasedání - 11. 10. 2011 - prezentace

3. zasedání - 8. 11. 2011 - prezentace

 

Workshopy:

1. WS - 15. 11. 2011 - téma: dotační příležitosti - prezentace

2. WS -  24. 5. 2012 - téma: zásady přípravy a realizace projektů - prezentace

Veřejná prezentace:

1. setkání s veřejností - 10. 5. 2012 Aktivity a výstupy projektu - prezentace

2. setkání s veřejností - 24. 5. 2012 - Aktivity a výstupy projektu - prezentace

Oslovené obce s nabídkou spolupráce a účasti v projektu:

Šluknov, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Chřibská, Staré Křečany, Lipová, Jiřetín pod Jedlovou, Růžová, Hřensko, Janov, Doubice

 Výběrová řízení:

Odborné zajištění projektu Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko

Vyhlášeno: 30. 6. 2011, lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2011 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 19. 7. 2011 15.00 hod. (vč. otevírání obálek)

Předmětem zakázky je kompletní zajištění odborné části projektu Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko. Předmětem zakázky bude pasportizace projektových záměrů, vyhodnocení projektových záměrů z hlediska realizovatelnosti a financovatelnosti, zpracování akčního plánu, vytvoření prezentace projektu, jednání pracovní skupiny, společné workshopy, vše dle požadavků a pokynů zadavatele. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zhotovení projektových dokumentací pro vybrané projekty

BIOKORIDOR - rozhodnutí o zrušení VZMR

Vyhlášeno: 27.12.2011, lhůta pro podání nabídek: 12.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 13.1.2012 11.00 hod. (vč. otevírání obálek)

DVUR - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Vyhlášeno: 6.1.2012, lhůta pro podání nabídek: 18.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 19.1.2012 13.00 hod. (vč. otevírání obálek)

Zasedání HK č.2 : 25.1.2012 v 14.00 hod.

MOST - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Vyhlášeno: 5.1.2012, lhůta pro podání nabídek: 19.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 20.1.2012 11.00 hod. (vč. otevírání obálek)

AMFPLO - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Vyhlášeno: 6.1.2012, lhůta pro podání nabídek: 20.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 23.1.2012 11.00 hod. (vč. otevírání obálek)

Zasedání HK č.2 : 25.1.2012 v 16.00 hod.

CESTA - rozhodnutí o výběru nejvhodnbější nabídky .

Vyhlášeno: 6.1.2012, lhůta pro podání nabídek: 23.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 24.1.2012 11.00 hod. (vč. otevírání obálek)

AMFPAST - rozhodnutí o zrušení VZMR

Vyhlášeno: 6.1.2012, lhůta pro podání nabídek: 24.1.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 25.1.2012 11.00 hod. (vč. otevírání obálek)

AMFPAST II. - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.  

Vyhlášeno: 2.2.2012, lhůta pro podání nabídek: 14.2.2012 11.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 14.2.2012 15.00 hod. (vč. otevírání obálek)

Zasedání HK č.2 : 21.2.2012 v 14.00 hod.

BIOKORIDOR II. - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vyhlášeno: 13.2.2012, lhůta pro podání nabídek: 27.2.2012 16.00 hod. 

Zasedání hodnotící komise: 28.2.2012 13.00 hod. (vč. otevírání obálek)

Zasedání HK č.2 : 5.3.2012 v 13.00 hod.

Podpořené záměry obcí a zpracovatelé jejich projektových dokumentací.

 

Hodnocení spolupráce za rok 2015

V roce 2015 obce regionu zrealizovaly následující aktivity:

- Česká Kamenice -  z projektového  záměru se v roce 2015 uskutečnila úspěšně obnovu elektrické přípojky k Zámeckému vrchu;

- Hřensko - parkoviště - stav. povolení vydáno, v přípravě podání projektové žádosti na realizaci akce, obec čeká na vhodné dotační tituly;

- Janov - amfiteátr - stavební povolení vydáno, v jednání podání projektové žádosti na realizaci akce, zatím v roce 2015 nerealizováno;

- Jiřetín pod Jedlovou/DSOT - most - bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení.  Investici převzal Ústecký kraj, který bude nositelem investičního projektu, proběhla jednání s německou organizací a projektová žádost bude s v dubnu podána do programu přeshraniční spolupráce Ziel 2. Realizovat by se mělo během 3 let do konce roku 2020;

- Krásná Lípa -  rozdělení záměru na 2. části (důvodem majetkoprávní komplikace, řešení povolení). Realizace části akce zahájena v roce 2014; odstavné parkoviště u nádraží úspěšně realizováno. U části týkající se cyklostezky je stále v řešení vlastnictví dotčených pozemků;

- Lipová - revitalizace zeleně - obec získala dotaci na všechny  dílčí projekty, které se úspěšně realizovali v roce 2015. Obec dostala ocenění Zlatá stuha za tento počin;

- Mikulášovice - amfiteátr byl v průběhu roku 2015 dokončen a je využíván na akcích pro veřejnost;

- Růžová - statek - rozdělení záměru na 2. části (důvodem majetkoprávní komplikace, řešení povolení). Část akce zrealizována již v roce 2014.

 

Výstupy projektu:

Pasportizace projektových záměrů

Mapa projektů

Akční plán

PD CESTA, MOST, DVUR, AMFPLO (amfiteatr, plocha), AMFPAST (amfiteatr, parkoviště, st.statek), BIOKORIDOR 

Od 1.10.2012 výstupy projektu vč. jednotlivých PD po předchozí domluvě k nahlédnutí v Domě ČŠ.

Tiskové zprávy:

únor 2011duben 2011září 2011, listopad 2011únor 2012, duben 2012, červenec 2012, září 2012

Příloha: 

Kontaktní osoba

Radka
Soukalová
412 383 000, 777 819 914