Průvodce přírodou Českého Švýcarska

Zahájení: Pátek, 15 Srpen, 2014
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

registrační číslo projektu: 05121462 ; 05131462

Obecným cílem projektu je podpora průvodcovské činnosti a tím kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionu NP České Švýcarsko a přilehlých CHKO za současného přispění k naplnění cílů ochrany národního parku (potažmo všech zvláštně chráněných území). Rozvoj turistiky v posledních letech vede k potřebě plně kvalifikovaných průvodců přírodou, jež jsou specializováni na konkrétní region. Akreditovaný kurz Průvodce přírodou Českého Švýcarska přispěje ke kvalitní přípravě plně kompetentních pracovníků v oblasti (šetrného) cestovního ruchu, jež svou činností budou turisty- návštěvníky regionu kompetentně informovat o regionu Českého Švýcarska, jeho přírodních a kulturních hodnotách, turistické, cyklistické a horolezecké dostupnosti atraktivit a nabízených službách v obcích kolem národního parku, pravidlech ekologicky odpovědného chování apod.

Průvodce přírodou Českého Švýcarska kombinuje vyváženým způsobem teoretickou část s praktickou a příklady dobré praxe, doplněným dostatečným prostorem pro aktivní zapojení účastníků. Cílem projektu je podpora činnosti průvodců přírodou na území NP České Švýcarsko i přilehlých zvláště chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory a zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb. Bude vytvořen akreditovaný vzdělávací kurz Průvodce přírodou Českého Švýcarska zaměřený na zájemce z řad široké veřejnosti a pracovníky v cestovním ruchu. Absolvováním kurzu budoucí průvodci získají patřičné odborné kompetence, čímž v budoucnu docílíme zvýšení kvality poskytovaných průvodcovských služeb v regionu NP České Švýcarsko.

Cíle projektů

  1. Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu Průvodce přírodou Českého Švýcarska vedoucího k získání úplné profesní kvalifikace. Tento kurz bude odpovídat požadavkům úplné profesní kvalifikace Průvodce přírodou (NSK- Národní soustava kvalifikací/ kód:16-002-M). Rozsah kurzu bude odpovídat požadavkům MŠMT na hodinovou dotaci, tj. minimálně 120 hodin teoretické a praktické přípravy (tj. 60hod. praktické a 60 hod. teoretické výuky).
  2. Pilotní realizace vzdělávacího kurzu pro průvodce přírodou Českého Švýcarska dle vzdělávacích materiálů akreditovaného vzdělávacího kurzu Průvodce přírodou Českého Švýcarska. Závěrečná zkouška bude odpovídat požadavkům uvedeným v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace. Úspěšným složením zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace. Úspěšné složení závěrečné zkoušky povede k získání úplné kvalifikace.

Projekty spolufinancuje SFŽP ČR ve spolupráci s MŽP.

více na www.mzp.cz a www.sfzp.cz

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kristýna Hofmanová
777 819 188