Přírodopis v přírodě

Zahájení: Čtvrtek, 1 Květen, 2014
Ukončení: Úterý, 30 Prosinec, 2014

V průběhu projektu zrealizujeme v Domě Českého Švýcarska:

 - 2 kurzy pro pedagogy na téma: zoologie a bylinky (akreditované MŠMT)

-  uspořádáme seminář na téma: učebna pod širým nebem pro pedagogy, lektory EVVO. Seminář bude nejen teoretický, ale bude z velké části ukazovat programy v přírodě.

Pro rodiče s dětmi i další veřejnost zrealizujeme alespoň 2 dílny na výrobu obydlí, či krmítek pro živočichy spojené s osvětou o ochraně těchto živočichů.

Pro děti připravíme pětidenní prázdninový program na téma: poznávání ochrany přírody v chráněném území s exkurzemi a dílnami. Během programu navštíví biozahrádku, ekozemědělce, Národní park, bylinvou zahradu. Seznámí se s principy šetrnného způsobu života.

Pro přírodovědný oddíl podnikneme aspoň dvě exkurze do chráněných území s programem. Projekt rozšíří nabídku environmentálních aktivit naší organizace o aktivity více zaměřené na pobyt v přírodě, umožní pedagogům objevit způsoby, jak zatraktivnit výuku biologie, přírodopisu či prvouky. Dětem umožní zažít přírodu všemi smysly přímo v terénu.

Poznávání přírody je nejefektivnější přímo v přírodě. Cílem projektu je tuto myšlenku přednést pedagogům i veřejnosti formou kurzů, semináře, workshopů. Dětem pak umožnit zúčastnit se programů v přírodě, poznávat krajinu blízkou i vzdálenější na živo, a prožít v ní  příjemné zážitky spojené s poznáváním rostlin, zvířat i principů fungování ekosystémů. Projektem chceme přispět ke zvyšování povědomí o nutnosti přírodu chránit a chovat se udržitelně.

 

Ministerstvo životního prostředí podpořilo tento projekt částkou: 200 000 Kč

http://www.mzp.cz

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: