Přírodní zajímavosti ČSŠ / Naturbesonderheiten der SBS

Zahájení: Pondělí, 1 Duben, 2013
Ukončení: Sobota, 30 Listopad, 2013

  

 

Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemné poznání - jednotlivých účastníků i prostředí, v jakém se nacházejí. Prostředkem k poznání je příroda a její ochrana a historie dříve společného regionu Českosaské Švýcarsko. Akce budou připravovány společně, jednotlivé části budou realizačně podporovány druhým partnerem, vybrané činnosti budou organizovány dvoujazyčně (vč. brožury). Na české i německé straně proběhne setkání veřejnosti a rodin s dětmi, v Čechách budou vytvořeny nové EVVO programy využívající naučného areálu a blízkého okolí Krásné Lípy, uskuteční se cyklus přednášek pro odbornou i laickou veřejnost na téma FAUNA v Českosaském Švýcarsku (dále jen ČSŠ). Na saské straně bude organizována propagační a osvětová kampaň v regionu ČSŠ, vznikne seznam akcí pro veřejnost, uskuteční se odborné osvětové exkurze v regionu ČSŠ a setkání při příležitosti akce Netopýří noc. Vytvoří se dvoujazyčná knižní publikace o přeshraniční spolupráci chráněných oblastí ČSŠ. Blíže o aktivitách v popisu projektu. Součástí je společná dokumentace akcí tak, aby mohla být vytvořena společná webová prezentace projektu.  / Ziel ist das gegenseitige Kennenlernen der TN sowie die Entdeckung der Region, in der sie sich befinden. Kernthemen sind Natur, Naturschutz sowie die gemeins. Geschichte der Sächs.-Böhm. Schweiz. Die Veranstaltungen werden gemeins. vorbereitet, einzelne Projektteile werden durch den anderen Partner organisatorisch unterstützt, ausgewählte Tätigkeiten zweisprachig organisiert (inkl. Buchpublikation), um das gegenseitige Kennenlernen nicht nur der Region, sondern auch der Einwohner - der Öffentlichkeit, der Familien mit Kindern und der Senioren - zu fördern. In der Böhm. Schweiz werden folgende Projektbausteine geplant: ein Treffen für die Öffentlichkeit und Familien mit Kindern, um sich gegenseitig kennnenzulernen, Kontakte und Freundschaften zu knüpfen sowie die Nachbarsprache zu vertiefen, neue Umweltbildungsprogr. für den Lehrpfad und die nahe Umgebung von Krásná Lípa, ein Zyklus von Vorträgen zum Thema Fauna der Sächs.-Böhm. Schweiz für Fachleute sowie die breitere Öffentlichkeit, einige davon in Form von Exk. in die Natur. Auf der sächs. Seite wird eine Werbekampange in der Region der Sächs.-Böhm. Schweiz organisiert, es entsteht eine Liste von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, an 4 ausgewählten nimmt der LP auch teil, es wird ein Treffen für die Öffentlichkeit und Familien mit Kindern veranstaltet, um sich gegenseitig kennnenzulernen, Kontakte und Freundschaften anzuknüpfen sowie die Nachbarsprache zu vertiefen, dazu werden fachl. Exk. in der Region der Sächs.-Böhm. Schweiz sowie ein Treffen zur Fledermausnacht organisiert. Nähere Informationen zu den Aktivitäten s. Projektbeschreibung. Das Projekt entwickelt und vertieft die Zus.arbeit zweier Einrichtungen im Bereich Umweltbildung. Im Rahmen des Projektes sollen gemeins. Umweltbildungsprogr. und Fachexkursionen im Nationalpark Sächs.-Böhm. Schweiz für die Öffentlichkeit und Familien vorbereitet, durchgeführt und dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt auch auf den Internetseiten. 

Výsledkem projektu je přeshraniční struktura 2 spolupracujících subjektů, 1x brožura o národních parcích ČSŠ, 22 společně připravovaných a realizovaných akcí pro celkem  360 účastníků, který bude v následné doplňován a inovován, 1x internetová prezentace, 1x CZ-D společný informační leták o aktivitách projektu a 2x CZ-D pracovní listy k environm. programům, 2x info materiál k fauně ČSŠ, 1x seznam akcí pro veřejnost na území ČSŠ. / Ergebnis sind eine grenzüberschreitende Struktur von 2 kooperierenden Einrichtungen, 1x Buchpublikation zum Nationalpark Sächs.-Böhm. Schweiz, 22 gemeinsam vorbereitete und umgesetzte Veranstaltungen für insg. 360 TN, welche in der weiteren Zus.arbeit ergänzt und aktualisiert werden sollen, 1x Internetpräsentation, 1x gemeinsamer dt.-tsch. Flyer zu Projektaktivitäten und 2x dt.-tsch. Arbeitsblätter zu den Umweltbildungsprogr., 2x Infomaterial zur Fauna der Sächs.-Böhm. Schweiz, 1x Liste der Veranstaltungen zu öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen in der Sächs.-Böhm. Schweiz.

Cílovou skupinou je veřejnost, rodiny s dětmi, senioři. S ohledem na sociální strukturu obyvatel území lze u programů pro rodiny s dětmi očekávat také zástupce  znevýhodněných skupin obyvatelstva - sociálně slabé rodiny či menšiny. Veřejnost zejména se zájmem o ochranu ŽP, poznání přírodních a kulturních hodnot území ČSŠ, zájemci o aktivní komunikaci v ČJ/NJ a navázání nových kontaktů a přátelství s lidmi společného zájmu. / Zielgruppen sind die Öffentlichkeit, Familien und Senioren. Im Hinblick auf die Sozialstruktur der Bevölkerung im ländlichen Raum kann man bei Familienprogr. auch sozial benachteiligte TN (sozial schwache Familien oder Minderheiten) erwarten. Die Öffentlichkeit, die sich für Umweltschutz, Natur und Kulturerbe der Region sowie für die Kommunikation auf dt. und tsch. und neue Kontakte und Freundschaften mit Menschen mit ähnlichen Interessen interessiert. 

Harmonogram: 1.5.2013 - 30.11.2013

Rozpočet:         PP01 12.250 EUR
                           PP02  13.464 EUR

Projekt je spolufinancován ze FMP Ziel3/Cíl3. 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu

http://www.ziel3-cil3.eu

Aktivity projektu: 

setkání rodin s dětmi- 30.6. a 22.9.2013
odborné přednášky - 13.6., další v přípravě 
noci netopýrů PP1, PP2 - 24.8. v BS, 6.9. v KL
exkurze PP1 - 22.6., 20.7. , další v přípravě

seznam akcí pro veřejnost v regionu ČŠ
prezentace na akcích pro veřejnost - 8.6. Krásná Lípa, 22.6. Vlčí hora, 3.9. Krásná Lípa, další v přípravě
2 nové EVVO programy - ověření 17.6., 7. a 8. 10., 10. a 11. 10.

Sdílený kalendář/rezervace Naučného areálu Krásná Lípa: http://turistika.ceskesvycarsko.cz/cs/cile/krasna-lipa-naucny-areal

 

Kontakt PP01:      

Dr. Sabine Stab
sabine.stab@lanu.smul.sachsen.de
+49 35022 502 55

 

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
+420 412 383 000

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: