Návrat divočiny do Českého Švýcarska

Zahájení: Úterý, 1 Březen, 2016
Ukončení: Neděle, 31 Prosinec, 2017

Nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit pro širokou veřejnost na téma návratu divočiny do Českého Švýcarska  a zachování fungujících ekosystémů

Projekt podpořil SFŽP ČR a MŽP částkou:  982 880 Kč

Region Českého Švýcarska je specifická oblast, kde se sbíhá několik chráněných území. Chráněná území pro své dobré fungování potřebují pravidelnou osvětu a komunikaci s veřejností, tak aby nebyla vnímána jako uzavřená rezervace, kde se nic nesmí, vše je zakázáno apod. Osvěta v oblasti ochrany a nutné péče o ekosystémy vysoce hodnotných území zvyšuje efektivitu práce orgánu ochrany přírody a umožňuje pozitivní vnímání veřejností.

Předmětem ochrany chráněných území je zejména biodiverzita, která zajišťuje stabilitu ekosystémů. V regionu Českého Švýcarska a přilehlých Labských pískovcích docházelo řadu let k intenzivnímu zásahu člověka do prostředí v důsledku průmyslu i běžného života lidí bylo vykáceno velké množství původních lesů. Lesy byly nahrazovány nepůvodními nebo do daného prostředí nevhodnými druhy stromů (vejmutovka, smrk, dub severní apod.), tím došlo k narušení rovnováhy území, k mizení některých druhů rostlin vázaných na původní lesní společenstva, mizely i živočišné druhy v důsledku ztráty svého přirozeného prostředí, možnosti úkrytu, v důsledku razantního lovu nebo také díky znečištění (rys, sokol, losos, jeřábek, tetřev).

Hlavními cíli projektu jsou proto:

  • Do povědomí široké veřejnosti lidí žijících v národním parku nebo návštěvníků národního parku nenásilnou, zajímavou a inovativní metodou dostat problematiku ochrany přírody chráněného území, které je obklopuje a zvýšit tak jejich sounáležitost s jejich okolím, s navštěvovanou oblastí.
  • Zvýšit povědomí o Českém Švýcarsku, jeho biodiverzitě, o záchranných programech, upozornit na návrat některých druhů do Českého Švýcarska a zdůraznit potřebu jejich ochrany a šetrného přístupu k ekosystémům.
  •  Vysvětlit veřejnosti stále diskutovanou problematiku návratu původní skladby lesa a s tím související odstraňování nepůvodních druhů. Pozitivně ovlivnit mínění veřejnosti na toto téma a docílit pochopení těchto zásahů, které vedou ke zkvalitnění celého ekosystému.
  • Předejít obavám z návratu velkých šelem do přírody zdejšího regionu, cílenou osvětou na toto téma, zvýšením informovanosti o skutečném rozsahu návratu vlka a rysa do regionu Českého Švýcarska předejít zbytečné panice a strachu z těchto živočichů a zdůraznit jejich místo ve fungujícím ekosystému.
  • Zlepšit vnímání správy národního parku ze strany veřejnosti, jako partnera pro jejich aktivity, jako přátelskou organizaci
  • Představit veřejnosti svět přírodovědných oborníků, ochranářů jako lidí zapálených pro věc a inspirovat tak pozitivními vzory i další zájemce.
  • Pozitivně ovlivnit veřejnost. OPS České Švýcarsko chce navázat kontakt s veřejností, zapojit je do svých aktivit a tím vytvořit i svůj pozitivní image vůči místní komunitě. Tzn. dát najevo, že nejsme jen uzavřenou „ochranářskou“ organizací nebo jen organizací pro turisty, ale máme co nabídnout i místním, pedagogům a dětem.

Během projektu se uskuteční:

10 přednášek, 6 exkurzí, 5 výstav, 1 výtvarnou soutěž, budeme se podílet na programu 4 ekodnů, zrealizujeme 2 x přednášku v rámci navštěvovaného ekofestivalu v Krásné Lípě, vydáme 3 druhy tiskovin a jako vyvrcholení projektu uspořádáme dřevosochařské sympozium na téma ohrožené a chráněné druhy živočichů Českého Švýcarska.

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: