Naučný areál

Zahájení: Sobota, 1 Listopad, 2008
Ukončení: Neděle, 1 Listopad, 2009

 

Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Rozpočet: 1 779 200,- Kč bez DPH

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu (tzn. jedná se o ochranu přírody před neusměrněným a nešetrným turistickým ruchem) ve zvláště chráněných územích. Specifickým cílem bylo přispět k poznání a ochraně rozmanitosti přírodních i historických hodnot zvláště chráněného území Českého Švýcarska prostřednictvím naučného areálu při Domu Českého Švýcarska. Areál poutavou a netradiční formou seznamuje návštěvníky s typickými přírodními stanovišti EVL České Švýcarsko jako jsou extenzivní sečené louky, jeskyně nepřístupné veřejnosti a biotop rybníku.

Výsledky projektu

Smyslem projektu bylo podpořit ochranu biodiverzity v Českém Švýcarsku a umožnit poznání nutnosti této ochrany prostřednictvím naučného areálu. Návštěvníci areálu (a související expozice v Domě Českého Švýcarska) budou České Švýcarsko vnímat jako rozmanitou, pestrou a cennou lokalitu s vlastními specifiky.

Areál slouží turistické i místní veřejnosti a dětem a mládeži, která ho využívá během organizovaných environmentálních programů.

Termín otevření Naučného areálu široké veřejnosti je 17. 6. 2010.

Hlavní aktivity a výstupy projektu

A. Stavební část

Součástí areálu je:

  • Skalní hrádek s bludištěm z živého plotu (součástí jsou reliéfy znamení a zkamenělin v kamenných blocích).
  • „Zvěrokruh“ s ukázkou 9 ohrožených či chráněných představitelů fauny Českého Švýcarska.
  • Hrací učebna u zastřešených stolů s reliéfy 3 přírodních stanovišť: Evropsky významné lokality Labské údolí a Labské pískovce, biotop rybník.
  • Jeskyně nepřístupné veřejnosti.
  • Extenzivně sečené louky nížin až podhůří.

B. Propagační část

  • Dotisk revidovaných posterů propagující naučný areál.
  • Vydání propagačních tiskovin (brožur) o environmentálních programech v  naučném areálu a Domě  Českého Švýcarska (v rámci propagační kampaně EVVO).
  • Navigační systém k Domu Českého Švýcarska a naučnému areálu (cedule, infopanely, směrovky…)
  • Úprava webových stránek www.ceskesvycarsko.cz (virtuální prohlídka)

www.opzp.cz

 

Venkovní učebna

Venkovní učebna je zrealizována v rámci projektu „Naučný areál“, který je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Naučný areál Českého Švýcarska je otevřený veřejnosti a zároveň je využíván pro organizovanou environmentální výuku. Upravené venkovní prostory jsou doplněny při výuce interaktivními prostory Expozice Českého Švýcarska.  Zároveň jako zázemí pro EVVO programy fungují 2 vybavené učebny a kinosál, které poskytují zázemí a vybavení pro větší skupiny. 

Propojená nabídka výukových prostor staví Naučný areál do velmi atraktivní polohy pro využití zejména školních, pedagogických i jiných zájmových skupin. 

Naučný areál najdete v Krásné Lípě 300 metrů od Domu Českého Švýcarska na náměstí při školní družině. Přijďte se podívat a hrát si. 

www.opzp.cz   

 

Kontaktní osoba

Barbora
Laštůvková
412 383 467