Náš soused kůrovec - environmentální programy k tématu lýkožrouta smrkového

Zahájení: Pátek, 29 Březen, 2019
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2019

Věcný popis navrhovaného projektu.
1. Vytvoření a realizace environmentálního programu pro děti z MŠ a ZŠ na téma: kůrovec v lese Českého Švýcarska

Program se bude odehrávat v přírodním areálu u Správy NP České Švýcarsko, kde během dvou vyučovacích hodin (celkem 90 minut) děti hravou a interaktivní metodou seznámíme s životním cyklem lýkožrouta smrkového s jeho životními nároky a jeho fungování ve zdravém lese, ale také v monokulturním lese. V programu se děti seznámí i s problematikou dlouhého období sucha a tepla a jeho vlivu na vyšší výskyt kůrovce v lesích.
Cílem programu bude seznámit děti s problematikou zvýšeného výskytu tohoto druhu hmyzu v lesích, s dopady jeho působení a možnými nápravnými opatřeními. Bude jim také vysvětleno, proč se ve svém okolí setkávají více než kdy předtím s velkými plochami vykácené zeleně.

Na závěr každého programu proběhne krátká evaluace, kterou na konci projektu zhodnotíme.
Počet realizací programů 12 – předpokládaný počet účastníků 240.

2. Výtvarná soutěž na motivy výskytu kůrovce v lesích - přesné zadání se upřesní během přípravy soutěže, určeno pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ

V rámci osvěty a podpory informovanosti o fungování přirozených procesů v lese uspořádáme pro děti a mládež výtvarnou soutěž.
Vyhlášení soutěže proběhne na jaře 2019 a ukončení bude během října 2019.
Předpokládaný počet účastníků je cca 200.
Soutěž bude propagována na webu OPS České Švýcarsko, Správa NP České Švýcarsko, plakát k soutěži bude rozeslán do škol, zveřejněn na Facebooku obou organizací a v dalších médiích.

3. Exkurze do národního parku a míst zasažených kůrovcem s odborníky

Pro starší žáky a studenty středních škol uspořádáme minimálně 4 exkurze s odborným výkladem do míst, která byla v roce 2018 zasažena kůrovcem a během těchto exkurzí budou moc porovnat, například i dopad tohoto hmyzu na jiná místa, kde byla skladba lesa jiná.
Na exkurzi zajistíme z projektu dopravu a odborný doprovod zástupce ze Správy národního parku České Švýcarsko, který účastníky seznámí přímo v terénu s kalamitní situací v regionu i příčinami, které k tomu vedly.
Předpokládaný počet účastníků 4 x 20, celkem cca 80 osob.

4. Sázení stromů a obnova přirozené skladby lesa

Na podzim roku 2019 zapojíme zájemce do praktické ochrany přírody, a to v rámci obnovy přirozené skladby lesa sázením stromů do oblastí postižených výskytem kůrovce v roce 2018.
Tyto akce proběhnou nejméně 2x pro celkem cca 40 osob. Akce proběhnou vždy po dohodě se Správou NP České Švýcarsko a pod vedením odpovědného pracovníka Správy NP České Švýcarsko přímo v terénu národního parku.

5. Vytvoření tiskovin z projektu – pohlednice a pracovní list na téma kůrovec

K nově vytvořenému programu připravíme ve spolupráci s ilustrátorem a pracovníky Správy NP České Švýcarsko pracovní dvojlist, který bude shrnovat základní informace a poznatky k tématu les versus kůrovec. Tento pracovní list bude sloužit jednak jako opakování pro účastníky programu nebo jako osvětový materiál pro ty, kteří se chtějí dozvědět o této problematice. Materiál bude vytvořen ve formátu A4 – dvojlist barevný. Bude v tištěné i elektronické podobě. V elektronické podobě bude uložen na webu Správy NP České Švýcarsko i s výsledky, bude tedy k dispozici i veřejnosti a dalším zájemcům.
Jako osvěta k tématu projektu bude sloužit barevná dokreslovací pohlednice na téma kůrovec, která bude volně rozdejná na akcích pro rodiny s dětmi, na ekoprogramech apod.
Bude propagovat nejen téma i donátora projektu MŽP ČR.

Obě tiskoviny vyjdou po 2000 ks
6. Osvěta tématu na akcích pro veřejnost - zajištění osvětově propagačního stanoviště na dvou akcích pro rodiny s dětmi.

 

Tento projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí částkou: 200 000 Kč.

Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Příloha: 

Kontaktní osoba

Ing. Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: