Interpretace krajiny v chráněných územích: Umíme číst v krajině - víme, kde jsme doma

Zahájení: Sobota, 1 Červen, 2013
Ukončení: Neděle, 31 Květen, 2015

Erarbeitung und Entwicklung von Ansätzen der Landschaftsinterpretation in deutschen und tschechischen Schutzgebieten

 

Environmentální interpretace nebo také interpretace přírodního a kulturního dědictví jsou v České republice z metodického hlediska stále málo propracované a rozšířené pojmy.

K rozvoji tohoto oboru do běžné praxe chybí propracovaná metodika. Jak pro plánování interpretace, tak pro její zhodnocení. Cílem je zjišťovat, jestli její obsah není pouhý přenos informací, ale vzdělávací aktivitou (definoval Freeman Tilden 2007), která evokuje, oslovuje a vytváří vztah jednotlivce k danému místu. Pro nastavení kvality obsahu interpretace a jejího hodnocení by pomohlo vzájemné odborné sdílení zkušeností a analýzy stávajících environmentálních interpretačních metod. Kvalitní interpretace je hlavní nositelkou rozvoje šetrných zásad při poznávání nedocenitelných či opomíjených přírodních a kulturních hodnot zvláště chráněných území.

V dnešní době dochází ke stírání jedinečnosti a rozdílů mezi lokalitami, regiony i kulturami a je žádoucí posilovat identitu místa s cílem oslovit místního jednotlivce všech věkových kategorií. Cílem je vzbudit u něj zájem, vybavit ho informacemi a dovednostmi tak, aby nejen cítil odpovědnost za místo, kde žije, ale byl kompetentní aktivně se podílet a angažovat se při jeho ochraně a zachování.

Environmentální interpretace krajiny je na rozdíl od environmentální výchovy spjata s konkrétní lokalitou, ale jsou to obory mající společné cíle. Interpretace učí návštěvníky vnímat jedinečnost místa a při tom formuje jejich postoje a chování. Pomáhá návštěvníkům porozumět místu, odkrývat jej z různých rovin a nacházet v něm smysl. Podporuje odpovědnost a související akční kompetence.

Projekt umožní vzájemnou spolupráci při řešení, díky které bude možná aplikace nových metod a přístupů k jednotlivým cílovým skupinám. Každá zapojená cílová skupina vzhledem k odlišnému věku vyžaduje jiný metodický přístup. Všechny výstupy projektu budou na základě výměny zkušeností konzultovány, otestovány a upraveny, tak aby byly kvalitně připraveny pro uvedení do praxe. Bude tak položen základ dlouhodobé partnerské spolupráce.

Informace k projektovým aktivitám:
Köglerova naučná stezka na Ústecku vede vápencovým lomem i romantickým údolím

Rozpočet projektu (dotace 50%) : 

LP -     60.159 EUR
PP1 -   20.275 EUR
PP2 - 126.632 EUR
PP3 -   24.618 EUR

Kontaktní osoby partnerů:

LP - Dr. Sabine Stab, sabine.stab@lanu.smul.sachsen.de

PP1 - Ellen Geissmann, info@uni-im-gruenen.de

PP2 - Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková, tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz

 

Záznam z rozhovoru pro portál rozhlas.cz

 

Příloha: 

Kontaktní osoba

Kristýna
Petrásková
+420 412 383 000

Řešitelé: