EVVO v Českém Švýcarsku

Zahájení: Neděle, 1 Červen, 2008
Ukončení: Pátek, 1 Květen, 2009

 

 

Dárce:

Státní fond životního prostředí ČR

 

Cíl projektu

Cílem projektu je posílit a inovovat systém poskytování EVVO v regionu Českého Švýcarska v oblasti zapojování veřejnosti a v oblasti nestátních neziskových organizací. Projekt dotváří systém, který vede ke zvyšování ekologického vědomí obyvatel, jejich zapojení do rozhodování a k zodpovědnému jednání ve prospěch udržitelného rozvoje.

Očekávané výsledky projektu

• Osvěta široké veřejnosti v environmentálních tématech je vykonávána systematicky a je aplikovaná na místní podmínky v Českém Švýcarsku

• Zájemcům o environmentální témata jsou poskytovány konkrétní rady a informace

• Realizátorům environmentálních projektů jsou poskytovány kvalifikované informace, jak získávat vhodné finanční zdroje

• Je zabezpečeno další vzdělání pracovníků a lidí, kteří poskytují informace a služby mající vliv na životní prostředí v regionu Českého Švýcarska

Hlavní aktivity a výstupy projektu

A. Osvěta široké veřejnosti

 příprava a organizace environmentálních programů pro děti s využitím multifunkční expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě a s vycházkou s průvodcem do Kyjovského údolí. 

• příprava a výroba tištěného průvodce expozice "České Švýcarsko: život, tajemství, inspirace" včetně vytvoření soutěžních listů. Soutěž bude spočívat ve splnění zadaných úkolů týkajících se témat představených v expozici a odevzdání vyplněného soutěžního listu v Informačním středisku Českého Švýcarska v Krásné Lípě. 

• poskytování průvodcovských služeb na vytvořených trasách v Českém Švýcarsku v souladu s principy šetrné turistiky a s ohledem na specifika chráněných území (národního parku a chráněných krajinných oblastí). Bude zajištěno personální obsazení a proškolení průvodců, propagace průvodcovských okruhů, tisk letáků, informace pro média a samotné provádění pro veřejnost.

• poskytování informačních služeb ve 2 informačních střediscích (Krásná Lípa, Česká Kamenice) v souladu s principy šetrné turistiky. Koordinace a sdílení osvětových a vzdělávacích materiálů a dokumentů.

• propagace a osvěta vzorových produktů a výrobků šetrných k životnímu prostředí v tzv. ekokoutcích informačních středisek (bioprodukty, fair trade výrobky) vč. informací o výrobcích s cílem propagace modelu udržitelné spotřeby.

• příprava a pořádání osvětových tématických akcí pro veřejnost: bude zaměřeno na inovativní ekoturistické trasy, "zelené čtvrtky", kulturní večery, výstavy v galerii Továrna v Krásné Lípě. Budou organizovány již ověřené a úspěšné akce v návaznosti na současné aktivity ve snaze popularizovat a propagovat environmentální témata.

B. Poradenství jako dlouhodobá systematická činnost:

• poskytování kvalifikovaných informací o dotačních zdrojích pro environmentální projekty pro AOPK, CHKO, SNPČŠ a jiné zájemce s cílem systematického informování o zdrojích financování EVVO a provozování ekoporadny 

• popularizace environmentálních témat

• systematický sběr environmentálních informací a vedení databáze znalostí

• zvýšení kvality pracovníků (kurzy, semináře)

C. Mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže, pedagogů, pracovníků NNO i podnikatelů:

  • příprava a zajištění vzdělávacích modulů:• průvodcovské služby v kontextu šetrné turistiky• ekopedagogika a lektorování environmentálních vzdělávacích programů • šetrné podnikání v cestovním ruchu• práce s veřejností

www.sfzp.cz

Kontaktní osoba

Barbora
Laštůvková
412 383 467