České Švýcarsko – Propagační a informační kampaň 2006

Zahájení: Pátek, 1 Duben, 2005
Ukončení: Středa, 1 Listopad, 2006

           

České Švýcarsko – Propagační a informační kampaň 2006

Dárce:

Evropská unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP) v rámci Opatření 4.1.1., Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Partneři projektu:

Začátek projektu:     duben 2005

Konec projektu:        listopad 2006

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Kulíková

Za nejperspektivnější ekonomické odvětví v oblasti Českého Švýcarska je již tradičně považován cestovní ruch. Z toho vycházela naše vize šetrné turistiky bez hranic. K naplnění této vize, k rozvoji cestovního ruchu a tím i celého regionu, přispěl desetimiliónový projekt České Švýcarsko – Propagační a informační kampaň 2006, na jehož realizaci získala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko finanční  prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie – Společného regionálního operačního programu (SROP) v rámci Opatření 5.4.1., Rozvoj služeb pro cestovní ruch.
Cíl projektu

Cílem projektu bylo zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu Českého Švýcarska, zasahujícího do Ústeckého a Libereckého kraje (NUTS II Severovýchod a Severozápad), a podpora vytváření nových pracovních míst souvisejících s rozvojem cestovního ruchu.

Tohoto cíle chtěl projekt dosáhnout prostřednictvím:

 • podpory dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska
 • poskytováním kvalitních informací o Českém  Švýcarsku
 • zajištěním propagace regionu

Výstupy projektu

1. Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

Cílem bylo vytvořit a odsouhlasit strategický dokument, který pomáhá zajistit koordinovaný přístup k cestovnímu ruchu na území Českého Švýcarska, definuje potřeby i omezení regionu a navrhuje postupy přispívající k rozvoji cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí.

2. Propagační produkty

V rámci projektu vznikly produkty, jejichž smyslem bylo oslovit návštěvníky Českého Švýcarska a poskytnout jim potřebné informace o regionu všemi dostupnými a vhodnými formami.

 • společné logo turistického regionu České Švýcarsko
 • pískovcové obelisky na hranicích Národního parku České Švýcarsko
 • publikace, které přibližují přírodní a architektonické krásy oblasti 
 • turistické a cyklistické mapy regionu
 • interaktivní CD-ROM
 • film o Českém Švýcarsku
 • internetový dynamický portál www.ceskesvycarsko.cz
 • suvenýry se vztahem k Českému Švýcarsku
 • systém průvodcovských služeb
 • výstavní a veletržní systém

3. Propagační a informační kampaň

Vysoká konkurence mezi jednotlivými oblastmi cestovního ruchu vyžaduje cílenou propagaci. Kampaň přispěla ke zvýšení povědomí o regionu České Švýcarsko jako o turisticky velmi atraktivní oblasti, a napomohla tak k jeho větší konkurenceschopnosti.