Odborné studie

Mezi hlavní činnosti České Švýcarsko o. p. s. patří rozvojové aktivity, které mají přispívat k naplnění našeho poslání – šetrného rozvoje regionu České Švýcarsko. Proto jsme se zaměřili i na tvorbu a vydávání odborných studií a koncepcí, které pak slouží jako důležité podklady pro další rozvoj tohoto regionu.

Koncepce poskytování služeb z oblasti ochrany životního prostředí

Jedná se o výstup v rámci projektu Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska financovaného Evropskou unií prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Transition Facility. Koncepce stanoví strategii v oblasti životního prostředí a EVVO. Doporučení koncepce budou zahrnuta do dalších programů a strategie společnosti.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

Potřebu koordinovaného a koncepčního přístupu k rozvoji turistiky pomůže řešit koncepce, kterou nechala České Švýcarsko o.p.s. zpracovat v roce 2006. Jako zpracovatel Koncepce byla ve výběrovém řízení vybrána firma DHV ČR, s. r. o.

České Švýcarsko o. p. s. usiluje společně s partnery o naplnění závěrů studie Koncepce tak, aby byl tento rozvoj přínosný pro ekonomické a kulturní povznesení regionu a zároveň přispěl k zachování jeho jedinečných přírodních hodnot. Z tohoto důvodu bylo zároveň s Koncepcí zpracováno i Posouzení vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivu na evropsky významné a ptačí lokality.

Hlavní výstupy Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku:

Úvodní část (PDF)
Analytická část (PDF)
Návrhová část (PDF)

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu České Švýcarsko do r. 2020

Zpracování Koncepce 2020 bylo součástí projektu „Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku – Analytické studie“, který byl podpořen z ROP pro region NUTS II Severozápad. Cílem bylo vyhodnocení realizace původní Koncepce z r. 2006 a její aktualizace s výhledem do r. 2020.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v ČŠ do r. 2020 (PDF)

Podstávkové domy Českého Švýcarska

Online databáze podstávkových domů v 9 obcích Národního parku ČŠ - výsledek pasportizace dochovaných podstávkových domů, která byla zpracována v roce 2004.

Další studie:

Příloha: