Obnova drobných sakrálních památek v ČŠ

Česká Kamenice
Bratrský oltář (Brüderaltar) (k.ú. Česká Kamenice)
Restaurátor: Jan Fedorčák, Ivana Havlíčková a Lukáš Černý (kámen), Michal Janovský (malba)
Liturgický areál a romantické výletní místo se skalním převisem, skalními výklenky a sochařskou výzdobou na plošině na severovýchodním svahu Jehly u České Kamenice. 
Při obnově z let 2010-2011 byly skalní výklenky osazeny kopiemi 13 obrazů dochované křížové cesty, která byla v roce 2010 nalezena v České Kamenici. Nové obrazy byly vloženy do replik původních dřevěných schrán. Po úpravě schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Génia smrti z umělého kamene. Zakonzervované torzo sochy sv. Antonína Paduánského bylo umístěno na nový podstavec, který byl vytesán z pískovce pocházejícího z lomu v České Kamenici. Restaurované originály soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti byly přemístěny na chráněné místo v České Kamenici.

Děčín
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba)
Klasicistní kříž z roku 1813, zvaný Hillens Kreuz, stojí na vysokém kamenném pódiu u Labské cyklostezky nedaleko přívozu v Dolním Žlebu. Nechali ho postavit synové Josefa Stolze. Na základě archivně doloženého původního popisu byl zhotoven monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem. Došlo k ošetření pískovcového soklu. Doplněn byl nápis: "Sehet, wo ist ein Schmerz den siehens gleichet. Jerem. 1,12.“ Dále: „Jesus, der unschuldig litt unter den Menschenkindern starb am Kreuze aus Liebe zu uns." V kartuši na podstavci: "Dies Denkmahl widmen die Kinder des Vaters Josef Stolz, gewesene Schiff und Handelsmanns allhier, der am 12. Febr. 1813 sanft im Herrn entschlief." V zrcadle podstavce: "Mensch, gedenck an die Ewigkeit / Niemand weiss die Sterbenszeit". 
 
Dolní Poustevna 
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Miloslav Petrášek (kov) a Michal Janovský (malba)
Klasicistní žulový podstavec s kovaným křížem a malovanými siluetami byl zřízen v Horní Poustevně v roce 1824 Antonem Pietschem. Při restaurování byl podle popisu z roku 1836 vytvořen nový monumentální kovový kříž a osazen původní počet siluet: Panna Maria, sv. Jan, Máří Magdalena, pět andělů a Bůh Otec. Obnoven byl nápis: „Dir zu Lieb´ den Tod ich leide / Mir zu Lieb´ die Sünde meide. Errichtet/ von Anton/ Pietsche/ im Jahre/ 1824“. Doplněna byla spodní nápisová kartuše s festony. Došlo ke snížení terénu v okolí podstavce a ze žulových kvádrů se vybudovala tarasní zídka.
 
Dolní Poustevna
Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina)
Kříž s vysokým litinovým křížem v centru Dolní Poustevny pochází z roku 1863. Postavit ho dal vlastník továrny na stuhy Leopold Hesse z Dolní Poustevny čp. 2.  Žulový podstavec s letopočtem a iniciálami L 1863 H byl očištěn. Restaurována byla poškozená hlavice podstavce. Pozlacen byl nápis: Es ist Vollbracht. Na více než 3 m vysoký litinový kříž byl umístěn restaurovaný pozlacený litinový odlitek Ježíše Krista. Plot byl nově vyroben podle původních technologií z válcovaného materiálu.
 
Doubice
Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (kov)
Na očištěný pískovcový podstavec s letopočtem 1898 v centru obce byl vrácen restaurovaný litinový kříž s pozlaceným korpusem Krista. Ošetřena byla dochovaná lucerna. 
 
Doubice
Miloš Kubišta (kámen), Martin Šerák (litina)
Klasicky kamenný trojdělený podstavec neznámého stáří při silnici v Nové Doubici. Na podstavci se nachází nečitelné příjmení zřizovatele a letopočet 1933.
Při restaurování byl očištěn klasicistní pískovcový podstavec. Osazen byl novým litinovým křížem se secesním vzorem. Jedná se o záměrný protiklad. Kříž je na první pohled mladší než pískovcový podstavec. 
 
Hřensko 
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Michal Janovský (malba)
Do očištěné skalní výklenkové kaple v obtížně přístupném terénu u Mezního můstku v Divoké soutěsce byl osazen obraz malovaný na plechu s motivem sv. Josefa. Do otvoru nad výklenkem, který patrně pochází z 18. století, byla vrácena stříška, vysekaná z pískovce z lomu v České Kamenici. Inspirací bylo řešení použité u Clarovy kaple. Pozůstatky původní stříšky byly nalezeny při zemních pracích v blízkosti výklenku. 
 
Chřibská
Restaurátor: Jan Staněk a Jan Fedorčák (kámen)
Na restaurovaný pískovcový podstavec z poloviny 19. století, který stojí v Chřibské v blízkosti Hornova mlýna na koření, byla díky vstřícnosti Města Chřibská osazena replika původního litinového kříže. Pozůstatky původního nápisu se nepodařilo identifikovat. 
 
Chřibská
Restaurátor: Jan Staněk a Jan Fedorčák (kámen), Martin Šerák (litina)
Restaurován byl vysoký kovaný kříž z roku 1811 v blízkosti náměstí v Chřibské, zvaný Kamp-Bauers Kreuz. Vysekána byla nová hlavice a vyroben nový litinový kříž se zlaceným korpusem Krista. Obnoven byl původní nápis: „Liebe war des Meisters Sterben, Liebe war sein Erstr Gebot, Liebe war sein ganzes Leben, Liebe war sein schönster Tod.“ 
 
Chřibská
Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba)
Neoklasicistní kapli ze světlých pískovcových kvádrů dali roku 1927 vybudovat bratři Franz a Karl Lischkeovi z Chřibské. Kaple, v jejíž zadní části je nápis: Erbaut 1927, se podle lidové tradice nazývala Lischkens Kapelle. Stojí při turistické cestě z Chřibské na vrch Spravedlnost. 
Při restaurování byla odstraněna hustá náletová zeleň a provedeny terénní úpravy. Po očištění pískovcových kvádrů byly na vybraných místech provedeny odsolovací zábaly. Původní olejomalba se nedochovala. Podle dochovaného původního popisu zobrazuje nová olejová malba na plechu Duše v očistci a Čtrnáct svatých Pomocníků.
 
Chřibská
Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba)
Skalní výklenek neznámého stáří byl vytesán do skalního masivu na křižovatce silnic v Dolní Chřibské vedle domu, zvaného před rokem 1945 Stengels Haus. V minulosti zde býval mariánský obraz. Již v 19. století o výklenku nebylo nic známo. Neměl žádného patrona, který by ho udržoval. Výklenek byl posledním zastavením procesí, které pořádalo náboženské bratrstvo Navštívení Panny Marie z Chřibské. Vycházelo z Horní Chřibské a putovalo až do Dolní Chřibské na křižovatku silnic Rynartice - Doubice – Chřibská.
 
Janov
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Ivo Rudolf (kov) a Miroslav Hejný (malba)
Pískovcový kříž z poloviny 19. století, který stojí v blízkosti hřbitova, při vjezdu do Janova ve směru od Růžové, byl rozebrán a restaurován v ateliéru. Osazen byl kovaný kříž s ozdobnými prvky a zhotovena malovaná postava Krista. Došlo k obnově původního nápisu: „Jesu Herz aus deinen wunden zerstochen einst mit scharfem stahl ergiesset sich zu allen Stunden ein Strom der Gnad ins Trännetal.“ 
 
Janov
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen)
Na zahradě v Janově byla restaurována neobvyklá, památkově chráněná barokní pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několikařádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt malého dítěte, k jehož zastřelení došlo 29. 7. 1705. Podle části nápisu ukrytého pod nánosy zeminy měl zemřít čtyřletý Johan Schubert, nikoli desetiletá Johana Schubertová, jak tvrdily archivní záznamy.
 
Jetřichovice 
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba)
Klasicistní kříž se nachází při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic spolu se svou ženou A. Elizabeth na místě, kde byla roku 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka. Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista. Doplněn byl nápis: "Vater! In deine Hände empfehle ich meinen Geist. 1819"
 
Jetřichovice 
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Michal Janovský (malba)
Do skalního výklenku, který leží při silnici do Všemil, při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Olejová malba na plechu zpodobňuje Krista, truchlící Pannu Marii, Máří Magdalenu a sv. Jana. Motiv byl zvolen podle dobových fotografií.
 
Jetřichovice
Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba), Josef Skuhravý (kov) 
Na kovaném kříži ve Všemilských pláních ve Všemilech u Jetřichovic visely podle soupisu křížů z 19. století tři siluety, které nepředstavovaly tradiční kalvarijní skupinu. Kromě Ježíše Krista byli na kříži původně zvaném Schemmelkreuz umístěni učedníci Jan a Petr. Jedná se o velmi ojedinělé řešení, které nebylo nikde jinde v Českém Švýcarsku doloženo. Původní podoba kříže je známa z pozůstalosti malíře Augusta Frinda z Krásné Lípy. K vandalskému poničení kříže mělo dojít v 50. letech 20. století.
Na zrestaurovaný kovaný kříž byly umístěny nově namalované siluety doplněné o atributy světců – kohout (sv. Petr) a kalich (sv. Jan). Očištěný pískovcový podstavec s dochovanými stopami původní barevnosti kryje zeleně natřená plechová stříška.
 
Krásná Lípa
Stavební a restaurátorské práce: Jan Fedorčák, STAMO, s.r.o. Děčín a Dřevoplus, s.r.o. Rumburk
Kaple z roku 1870 prošla celkovou několikaletou stavební obnovou, na níž se významnou měrou podílel i vlastník objektu - Město Krásná Lípa. V rámci projektu „Naslouchejte hlasu venkova“ došlo v roce 2010 k obnově fasády a výměně oken. Město Krásná Lípa opravilo střechu, interiér objektu, hlavní dveře a přístupové schodiště. Kaple byla vysvěcena 18. 12. 2010.
 
Krásná Lípa
Restaurátoři: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba)
Historie ojedinělého Köglerova kříže sahá do roku 1792. Na zahradě před usedlostí a hostincem čp. 2 na Kamenné Horce, místní části Krásného Buku, ho dal postavit hospodář a obchodník přízí Josef Kögler. Nejkrásnější a nejzvláštnější kříž regionu upoutá svou zdvojeností - stejná lícová strana je obrácena do ulice a stejná k domu. Do všech čtyř stran směřuje množství stylizovaných dekorativních ozdob a závitů.
Vedle zakonzervování originálu kříže byla vytvořena a na původní místo osazena replika sakrální památky. Nový podstavec byl vysekán z pískovce, který pochází z lomu u saské Pirny. Zopakována na něm byla nejstarší ze tří zjištěných vrstev polychromie (tmavě červená a světlá šedorůžová barva). Vykován byl nový ocelový kříž. Dekorativní výzdoba kříže byla pozlacena a natřena zelenou a červenou barvou stejně jako tomu bylo v 18. století. Barevné řešení vzešlo z laboratorního průzkumu dochovaných zlomků původní barevnosti. Kříž 1. 12. 2011 požehnal P. Antonín Sedlák, farář Římskokatolické farnosti Krásná Lípa.
 
Mikulášovice 
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Ivo Rudolf (kov) a Michal Janovský (malba)
Díky vstřícnosti Města Mikulášovice, které poskytlo uskladněné torzo původního kříže, došlo v části obce Horní Mikulášovice ke kompletní rekonstrukci mohutného 4 m vysokého kříže z roku 1776. Na své místo se vrátila rozsáhlá skupina Krista s pěti anděly, Pannou Marií, Máří Magdalenou a sv. Janem. Došlo k očištění pískovcového podstavce a repasi původního kovaného plotu.
Kříž 6. 10. 2011 požehnal P. Jacek Kotisz, správce Římskokatolické farnosti Mikulášovice. Ve stejný den byla u kříže na místo pokáceného jeřábu vysazena pamětní lípa Anežky České, jako připomínka 800 let od narození české světice.
 
Mikulášovice 
Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina)
Na očištěný žulový podstavec při hlavní silnici v Mikulášovicích byl osazen restaurovaný vysoký litinový kříž. Doplněn byl poškozený korpus ukřižovaného Krista. Na podstavec byla umístěna litinová silueta Panny Marie. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení. 
 
Mikulášovice
Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina)
Mohutný žulový kříž z 19. století stojí v blízkosti továrny MIKOV v Mikulášovicích. Na litinový kříž byl osazen pozlacený odlitek Ježíše Krista a nová, nepříliš častá litinová postava anděla. Podobná silueta byla na kříži umístěna již v minulosti, aby zamaskovala poškození původního kříže. Nově se vyrobila konzole pro lucernu. Torzo původního plotu bylo nahrazeno nově vyrobeným oplocením. Plot se vyrobil nově podle původních technologií - jako ručně kovaný.
 
Růžová
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Martin Šerák (litina)
Pískovcový Davids Kreuz na kostelní stezce z Janova k Arnolticím nechal při příležitosti své druhé svatby v roce 1816 postavit Johann Christoph Hille, majitel usedlosti čp. 54 (Pachfranzen) v Nové Vísce. Došlo k očištění podstavce a odlití a navaření nové části litinového kříže. Nově byl odlit korpus Krista a spodní figura Víry. 
 
Růžová
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Martin Šerák (litina)
Pískovcový Gromers Kreuz dala roku 1888 postavit Eleonora Clar z Růžové čp. 193. Obnoven byl nápis: "Am Kreuz erlöste uns der Herr von Schuld. Im Kreuz lehret uns Jesus Geduld. Errichtet von Eleonora Clar aus Rosendorf." Došlo k ošetření litinového kříže, korpus Krista byl pozlacen. Kompletně bylo repasováno oplocení.
 
Staré Křečany
Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Miloslav Petrášek (kov) a Michal Janovský (malba)
Pískovcový kříž z poloviny 19. století při silnici v Nových Křečanech byl cenný způsobem spojování plátů použitého plechu u kovaného kříže a netradičním stylem vzpěr siluet. Původní torzo siluet bylo zakonzervováno a předáno Obci Staré Křečany. Na restaurovaný kovový kříž byla osazena nová silueta Krista a tabulka s nástroji ukřižování. Nový nápis odkazuje k symbolům ukřižování: „Denn so liebte Gott die Welt, Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern ewiges Leben habe."
 
Staré Křečany
Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen a kov), Miroslav Hejný a Jitka Kubištová (malba)
Kříž stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy v bývalé vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na restaurovaný původní kovaný kříž s letopočtem 1798 byly vráceny siluety Krista, Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Doplněn byl původní nápis: „Wir danken dir von Herzen. O Jesu liebster Frond, die Todesschmerzen du hast, sehr gut gemeint.“ Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen žulový podstavec. 
 
Staré Křečany
Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen a kov), Miroslav Hejný a Jitka Kubištová (malba)
V centru obce byl restaurován původní vysoký kovaný kříž z roku 1795, zřízený na náklady Ferdinanda Hilleho. Opětovně na něj bylo umístěno pět malovaných siluet Boha Otce, Krista, Panny Marie, Marie Magdaleny a Alžběty, které byly archivně doloženy. Doplněn byl původní nápis: „Was könnt ich dir im Leben, mein Heiland wiedergeben, für deinen herben Todesschmerz, nimm hin mein danker, fülltes Herz.“ Dole: „O Jesus auch durch meine Schuld, litts du so schrecklich mit Geduld, durch deinen bittern Todesschmerz. Trugst du der Menschen Sündenlast durch ein recht zerknirschtes Herz, mich Gnade von dir finden.“ Žulový podstavec byl restaurován v ateliéru.
 
Staré Křečany
Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina)
Žulový podstavec s litinovým křížem datovaný do 19. století se nachází v blízkosti výletního místa u pramenů říčky Mandavy u Starých Křečan. Před rokem 1945 byl označován jako Kleesinlův kříž. 
Při obnově poškozeného kříže se na nově odlitý litinový kříž se siluetou Ježíše Krista a Panny Marie vrátily výjimečně dochované paprsky z původního kříže, které byly nalezeny při terénním průzkumu. Jsou jediným pozůstatkem původního kříže, který poničili vandalové. Na podstavci byl namalován nápis: Hilfs uns, Herr in der Noth. Durch dem Kreuz und Marterstod Laß uns durch dein bitter Sterben. Nach dem Tod den Himmel eiben.